Redovisningsprincip

Avskrivningstid  
Typbundna verktyg  2-8 år
Tillgångar i operationell leasing  3-5 år
Maskiner  5-20 år
Byggnader och förvaltningsfastigheter  25-50 år
Markanläggningar  20 år

Källor till osäkerhet i uppskattningarna

        Anlägg-  Summa    
        ningar under förvaltnings-    
    Mark   uppförande fastigheter,   Summa
Materiella   och mark- Maskiner inklusive fastigheter, Tillgångar i materiella
anläggningstillgångar,   anlägg- och in- förskotts- maskiner och operationell anläggnings-
anskaffningsvärde Byggnader ningar ventarier3) betalningar inventarier leasing6) tillgångar
Anskaffningsvärde per 31 dec 2010 31.558 12.567 70.514 5.709 120.348 29.095 149.443
Investeringar1) 548 266 3.947 3.455 8.216 7.414 15.630
Försäljningar/ utrangeringar –299 –88 –1.969 0 –2.356 –4.786 –7.142
Förvärvade och avyttrade verksamheter  36 10 64 0 110 1.503 1.613
Omräkningsdifferenser 373 411 889 –33 1.640 122 1.762
Omklassificering till försäljning –706 –49 –4.586 –57 –5.398 –131 –5.529
Omklassificeringar och övrigt 619 141 1.897 –2.622 35 –652 –617
Anskaffningsvärde per 31 dec 2011 32.129 13.258 70.756 6.452 122.595 32.565 155.160
               
Investeringar1) 848 348 3.296 5.031 9.523 9.986 19.509
Försäljningar/ utrangeringar –234 –32 –2.121 –13 –2.400 –5.229 –7.629
Förvärvade och avyttrade verksamheter  –661 –9 –4.244 –92 –5.006 69 –4.937
Omräkningsdifferenser –1.775 –1.276 –3.875 –179 –7.105 –1.438 –8.543
Omklassificering vid försäljning 706 49 4.584 57 5.396 219 5.615
Omklassificeringar och övrigt 1.211 260 1.855 –3.592 –266 2.196 1.930
Anskaffningsvärde per 31 dec 2012 32.224 12.598 70.251 7.664 122.737 38.368 161.105
        Anlägg-  Summa    
        ningar under förvaltnings-    
Materiella   Mark   uppförande fastigheter,   Summa
anläggningstillgångar,   och mark- Maskiner inklusive fastigheter, Tillgångar i materiella
ackumulerade   anlägg- och förskotts- maskiner och operationell anläggnings-
avskrivningar Byggnader ningar inventarier3) betalningar inventarier leasing6) tillgångar
Ackumulerade avskrivningar per 31 dec 2010 15.567 1.066 49.473 - 66.106 9.448 75.554
Avskrivningar4) 1.191 77 4.856 - 6.124 4.621 10.745
Försäljningar/utrangeringar –260 –9 –1.647 - –1.916 –2.407 –4.323
Förvärvade och avyttrade verksamheter  0 0 –18 - –18 0 –18
Omräkningsdifferenser 338 20 819 - 1.177 20 1.197
Omklassificering till försäljning –496 –23 –2.980 - –3.499 –94 –3.593
Omklassificeringar och övrigt –24 4 101 - 81 –2.945 –2.864
Ackumulerade avskrivningar per 31 dec 2011 16.316 1.135 50.604 - 68.055 8.643 76.698
               
Avskrivningar4) 1.176 91 4.681 - 5.948 5.616 11.564
Försäljningar/utrangeringar –102 –13 –1.835 - –1.950 –2.577 –4.527
Förvärvade och avyttrade verksamheter  –499 –24 –2.873 - –3.396 –162 –3.558
Omräkningsdifferenser –1.131 –81 –3.078 - –4.290 –385 –4.675
Omklassificering vid försäljning 496 23 3.003 - 3.522 109 3.631
Omklassificeringar och övrigt –73 –18 –65 - –156 –1.898 –2.054
Ackumulerade avskrivningar per 31 dec 2012 16.183 1.113 50.437 - 67.733 9.346 77.079
               
               
Nettovärde enligt balansräkning 20112) 5) 15.813 12.123 20.152 6.452 54.540 23.922 78.462
Nettovärde enligt balansräkning 20122),5) 16.041 11.485 19.814 7.664 55.004 29.022 84.026

1) Inkluderar kapitaliserade lånekostnader om 134 (83).
2) Anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
3) Maskiner och inventarier avser i allt väsentligt produktionsutrustning.
4) Varav nedskrivningar 195 (28).
5) Varav förvaltningsfastigheter 754 (883) och fastigheter, maskiner och inventarier 54.250 (53.657).
6) Ökningen förklaras till största delen av investeringar i uthyrningsverksamheten.

Omklassificeringar och övrigt består till stora delar av tillgångar i operationell leasing, relaterade till försäljningstransaktioner med uppskjutna intäkter, vilka redovisas som operationella leasingintäkter. Tillgångar klassificerade som lager kommer, när den operationella leasingmodellen appliceras, att omklassificeras från lager till tillgångar i operationell leasing när försäljningstransaktionen äger rum. Om produkten returneras efter leasingperioden kommer tillgången åter att omklassicificeras från tillgångar i operationell leasing till lager. När ett återköpsavtal löpt ut, utan att produkten returnerats, kommer anskaffningsvärdet och den ackumulerade avskrivningen att reverseras i omklassificeringar och övrigt, under rubriken tillgångar i operationell leasing. Merparten av övriga omklassificeringar och övrigt består av anläggningar under uppförande, som klassificerats till respektive kategori inom byggnader, maskiner och inventarier.

Förvaltningsfastigheter
Förvaltningsfastigheternas anskaffningsvärde på balansdagen uppgick till 1.474 (1.625) och årets investeringar till 22 (39). De ackumulerade avskrivningarna uppgick på balansdagen till 720 (742) varav årets avskrivningar 45 (53). Förvaltningsfastigheternas verkliga värde på balansdagen uppgick till ca 2,3 miljarder kronor (2,5). 95% av förvaltningsfastigheterna har under året varit uthyrda (91). Årets resultat har påverkats av hyresintäkter från förvaltningsfastigheterna om 220 (235) samt direkta kostnader om 44 (53).