Redovisningsprincip

Avskrivningstid  
Varumärken  20 år
Distributionsnätverk  10 år
Produkt- och programvaruutveckling  3-8 år
   

Källor till osäkerhet i uppskattningarna

    Inträdes-  Kapitaliserad   Summa
    avgifter produkt- och Övriga immateriella
Immateriella anläggningstillgångar   industri- programvaru- immateriella anläggnings-
anskaffningsvärden Goodwill1) projekt utveckling tillgångar2) tillgångar
Anskaffningsvärde per 31 dec 2010 22.936 3.800 27.851 6.889 61.476
Investeringar3) - 109 4.238 122 4.469
Försäljningar/utrangeringar - –484 –657 –323 –1.464
Förvärvade och avyttrade verksamheter  967 0 –4 0 963
Omräkningsdifferenser 272 1 431 –32 672
Omklassificering till försäljning –274 –3.199 –1.963 –60 –5.496
Omklassificeringar och övrigt –2 –3 6 54 55
Anskaffningsvärde per 31 dec 2011 23.899 224 29.902 6.650 60.675
           
Investeringar3) - 93 5.385 101 5.579
Försäljningar/utrangeringar - –14 –1.738 –12 –1.764
Förvärvade och avyttrade verksamheter  588 –3.182 –2.109 52 –4.651
Omräkningsdifferenser –1.446 –11 –1.479 –592 –3.528
Omklassificering vid försäljning 297 3.198 1.958 60 5.513
Omklassificeringar och övrigt 0 –19 –23 –55 –97
Anskaffningsvärde per 31 dec 2012 23.338 289 31.896 6.204 61.727
    Inträdes-  Kapitaliserad   Summa
Immateriella anläggningstillgångar,   avgifter produkt- och Övriga immateriella
ackumulerade avskrivningar   industri- programvaru- immateriella anläggnings-
och nedskrivningar Goodwill projekt utveckling tillgångar2) tillgångar
Ackumulerade avskrivningar per 31 dec 2010 - 1.820 16.271 2.671 20.762
Avskrivningar och nedskrivningar5) - 76 2.788 383 3.247
Försäljningar/utrangeringar - –265 –406 –322 –993
Förvärvade och avyttrade verksamheter  - 0 0 0 0
Omräkningsdifferenser - 0 312 33 345
Omklassificering till försäljning - –1.596 –570 –24 –2.190
Omklassificeringar och övrigt - –2 1 –2 –3
Ackumulerade avskrivningar per 31 dec 2011 - 33 18.396 2.739 21.168
           
Avskrivningar och nedskrivningar5) - 55 2.749 387 3.191
Försäljningar/utrangeringar - 0 –1.734 –12 –1.746
Förvärvade och avyttrade verksamheter  - –1.633 –547 –29 –2.209
Omräkningsdifferenser - –1 –942 –188 –1.131
Omklassificering vid försäljning - 1.602 572 24 2.198
Omklassificeringar och övrigt - –6 –38 –73 –117
Ackumulerade avskrivningar per 31 dec 2012 - 50 18.456 2.848 21.354
           
Nettovärde enligt balansräkning per den 31 december 20114) 23.899 191 11.506 3.911 39.507
Nettovärde enligt balansräkning per den 31 december 20124) 23.338 239 13.440 3.356 40.373

1) Inkluderar från dagen för övergången till IFRS, anskaffningskostnad 14.184 och ackumulerade avskrivningar 3.863.
2) Övriga immateriella tillgångar består huvudsakligen av varumärken och återförsäljarnätverk.
3) Inkluderar kapitaliserade lånekostnader om 295 (112).
4) Anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
5) Varav nedskrivningar 83 (74).

Goodwill per affärsområde 31 dec 2012 31 dec 2011
Lastbilar 12.759 13.828
Anläggningsmaskiner 7.462 7.764
Bussar 1.145 1.169
Volvo Rents 1.469 990
Övriga affärsområden 503 148
Totalt goodwillvärde 23.338 23.899