Redovisningsprincip

Källor till osäkerhet i uppskattningarna

Inkomstskatter fördelades enligt följande:
  2012 2011
Aktuella skatter för perioden –3.566 –5.331
Justering av aktuella skatter för tidigare perioder –144 76
Uppskjutna skatter som uppkommit eller återförts under perioden –568 –1.584
Omvärdering av uppskjutna skattefordringar 180 25
Summa inkomstskatter –4.097 –6.814
Avsättning har gjorts för beräknade skattekostnader som bedöms kunna uppkomma till följd av tidigare taxeringsrevisioner. Volvokoncernen utvärderar skatteprocesser regelbundet och reserverar för eventuellt utfall när det är sannolikt att Volvokoncernen kommer få betala mer skatt och det är möjligt att göra en rimlig bedömning av eventuellt utfall. Yrkanden för vilka reservering ej bedöms erforderlig redovisas bland eventualförpliktelser.

Uppskjutna skatter om 0 (1) har redovisats i övrigt totalresultat. Skatten är hänförlig till marknadsvärdering av derivat.

Vid utgången av 2012 uppgick Volvokoncernens outnyttjade underskottsavdrag till 18.396 (22.462). Dessa underskott förfaller enligt nedanstående tabell.
  31 dec, 31 dec,
Förfallotid 2012 2011
efter 1 år 76 40
efter 2 år 148 77
efter 3 år 267 180
efter 4 år 950 434
efter 5 år 466 2.302
efter 6 år eller mer 16.489 19.429
Summa 18.396 22.462
Svensk inkomstskattesats uppgick 2012 till 26,3%. De främsta orsakerna till skillnaden i skattesats mellan svensk inkomstskattesats och Volvokoncernens skattesats med utgångspunkt från resultat efter finansiella poster framgår av nedanstående tabell.
  2012 2011
  % %
Svensk inkomstskattesats 26 26
Skillnad i olika verksamhetsländers skattesats 3 3
Övriga ej skattepliktiga intäkter –3 –3
Övriga ej avdragsgilla kostnader 1 1
Skatter hänförliga till tidigare år 1 0
Omvärdering av uppskjutna skattefordringar –1 0
Inkomstskattesats för koncernen 27 27
     
     

Från och med 2013 är den svenska inkomstskattesatsen 22%. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder per 31 december 2012 har i de svenska bolagen värderats till den nya skattesatsen, vilket har påverkat inkomstskatter i resultaträkningen positivt med 213 Mkr.

Specifikation av uppskjutna skattefordringar och 31 dec 31 dec
skatteskulder 2012 2011
Uppskjutna skattefordringar:    
  Outnyttjade underskottsavdrag 5.232 6.907
  Andra outnyttjade skatteavdrag 171 141
  Internvinster i lager 1.026 780
  Inkuransreserv i lager 443 368
  Reserv för osäkra fordringar 568 482
  Avsättningar för garantiåtaganden 2.257 2.067
  Avsättningar för restvärdesrisker 302 288
  Avsättningar för pensioner    
  och liknande förpliktelser2) 1.850 1.188
  Avsättningar för strukturåtgärder 219 42
  Justering till verkligt värde vid företagsförvärv  1 0
  Marknadsvärdering av derivat 33 28
  Mark 1.872 2.204
  Övriga avdragsgilla temporära skillnader 4.602 4.320
Uppskjutna skattefordringar före avdrag för värderingsreserv  18.577 18.815
     
Värderingsreserv –191 –263
Uppskjutna skattefordringar efter avdrag för värderingsreserv 18.386 18.552
     
Kvittning av uppskjutna skattefordringar/skatteskulder –7.220 –5.714
Uppskjutna skattefordringar netto 11.166 12.838
     
Uppskjutna skatteskulder:    
  Överavskrivningar fastigheter,    
  maskiner och inventarier 3.176 3.811
  Överavskrivningar leasingtillgångar 2.064 1.959
  LIFO-värdering varulager 362 270
  Aktiverad produkt- och    
  programvaruutveckling 3.393 3.721
  Justering till verkligt värde vid företagsförvärv  0 31
  Obeskattade reserver 92 92
  Marknadsvärdering av derivat 0 1
  Avsättningar för pensioner    
  och liknande förpliktelser2) 686 -
  Övriga skattepliktiga temporära skillnader 2.476 1.464
Uppskjutna skatteskulder  12.248 11.349
     
Kvittning av uppskjutna skattefordringar/skatteskulder –7.220 –5.714
Uppskjutna skatteskulder netto 5.028 5.636
     
Uppskjutna skattefordringar/skatteskulder, netto1) 6.138 7.203

1) Ovanstående uppskjutna skattefordringar och skatteskulder redovisas i Volvokoncernens balansräkning delvis netto efter beaktande av kvittningsmöjligheter. Uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder har värderats efter de skattesatser som förväntas gälla för den period då tillgången realiseras eller skulden regleras enligt de skattesatser och skatteregler som har beslutats eller aviserats per balansdagen.

2) Från och med 2012 redovisas avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser brutto. 2011 uppgick dessa bruttobelopp till 1.773 (uppskjutna skattefordringar) och 585 (uppskjutna skatteskulder).

Den totala uppskjutna skattefordran hänförlig till outnyttjade underskottsavdrag uppgick till 5.232 (6.907). Av detta belopp hänför sig 1.815 (2.914) till Sverige med obegränsad nyttjandetid, 1.409 (2.128) till Japan och 1.278 (1.174) till Frankrike.

Det ansamlade belopp avseende outdelade vinstmedel i utländska dotterbolag för vilket Volvokoncernen för närvarande har för avsikt att på obestämd tid återinvestera utanför Sverige och för vilka uppskjutna skatter ej har beaktats, är vid årets slut 60 miljarder kronor (62). Huvuddelen av dessa outdelade vinstmedel finns i länder där utdelningen är skattefri.

Se not 4 avseende hur Volvokoncernen hanterar valutaexponering av eget kapital.