Koncernens räkenskaper

Förändringar i Eget kapital
    Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare    
    Aktie- Övriga Omräknings- Balanserade   Minoritets- Totalt eget
Mkr   kapital reserver1) differenser vinstmedel Totalt intresse kapital
Enligt balansräkning 31 december 2010   2.554 115 2.271 68.170 73.110 1.011 74.121
                 
Periodens resultat   17.751 17.751 364 18.115
                 
                 
Övrigt totalresultat                
Omräkningsdifferenser avseende utlandsverksamhet   –1.062 - –1.062 82 –980
Omräkningsdifferenser avseende säkringsredovisning för nettoinvesteringar i utlandsverksamhet   –3 - –3 - –3
Ackumulerade kursdifferenser återförda till resultatet   –30 - –30 - –30
Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning:  Not 5, 19              
    Vinst/förlust vid verkligt                
   värde-värdering   39 - - 39 - 39
Förändring av säkringsreserv  Not 19 –144 - - –144 - –144
Övrigt totalresultat   –105 –1.095 - –1.200 82 –1.118
                 
                 
Periodens totalresultat   –105 –1.095 17.751 16.551 446 16.997
                 
Transaktioner med aktieägare                
Utdelning till aktieägare   –5.069 –5.069 –2 –5.071
Transaktioner med minoritetsintresse   –67 –67 - –67
Aktierelaterade ersättningar Not 27 57 57 57
Förändringar avseende minoritetsintressen   - - –356 –356
Övriga förändringar   –1 –1 1 0
Transaktioner med aktieägare   –5.080 –5.080 –357 –5.437
                 
                 
Enligt balansräkning 31 december 2011   2.554 10 1.176 80.841 84.581 1.100 85.681
                 
Periodens resultat    -  -  -  11.039  11.039  219  11.258
                 
                 
Övrigt totalresultat                
Omräkningsdifferenser avseende utlandsverksamhet    -  -  -3.859  -  -3.859  -57  -3.916
Omräkningsdifferenser avseende säkringsredovisning för nettoinvesteringar i utlandsverksamhet    -  -  -  -  -  -  -
Ackumulerade kursdifferenser återförda till resultatet    -  -  -118  -  -118  -  -118
Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning:  Not 5,19              
    Omvärdering av innehav                
    i noterade företag    - -4  -  -  -4  -  -4
Förändring av säkringsreserv  Not 19  -  8  -  -  8  -  8
Övrigt totalresultat    -  4  -3.977  -  -3.973  -57  -4.030
                 
                 
Periodens totalresultat    -  4  -3.977  11.039  7.066 162  7.228
                 
Transaktioner med aktieägare                
Utdelning till aktieägare    -  -  -  -6.083  -6.083  - -6.083
Transaktioner med minoritetsintresse    -  -  -  -  -  -  -
Aktierelaterade ersättningar  Not 27  -  -  - 90  90  -  90
Förändringar avseende minoritetsintressen    -  -  -  - -  -  -
Övriga förändringar    -  -  - -6  -6  4  -2
Transaktioner med aktieägare    -  -  -  -5.999  -5.999  4  -5.995
                 
                 
Enligt balansräkning 31 december 2012    2.554  14 -2.801 85.881  85.648  1.266  86.914
                 

 1 Specifikation av övriga reserver återfinns i not 19.