Industri- verksamheten   Kund- finansiering   Elimineringar   Volvo- koncernen
Mkr   2012 2011   2012 2011   2012 2011   2012 2011
Den löpande verksamheten                        
Rörelseresultat   16.130 25.957   1.492 942   0 0   17.622 26.899
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar Not 13 5.928 6.109   20 15   0 0   5.948 6.124
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar Not 12 3.168 3.227   23 20   0 0   3.191 3.247
Avskrivningar leasingtillgångar Not 13 2.890 2.083   2.726 2.537   0 1   5.616 4.621
Övriga ej kassapåverkande poster Not 29 796 622   565 614   69 26   1.430 1.262
Total förändring i rörelsekapital varav   –9.184 –4.180   –14.574 –13.831   1.818 2.926   –21.940 –15.085
  Förändring i kundfordringar   –1.227 –3.094   79 –101   0 0   –1.148 –3.195
  Förändring i kundfinansieringsfordringar   228 –240   –14.812 –14.202   1.883 3.007   –12.701 –11.435
  Förändring i lager   627 –7.099   258 –155   0 0   885 –7.254
  Förändring i leverantörsskulder   –7.552 9.871   –81 107   0 0   –7.633 9.978
  Övriga förändringar i rörelsekapital   –1.260 –3.618   –18 520   –65 –81   –1.343 –3.179
Erhållna räntor och liknande poster   527 720   0   6 –42   533 678
Erlagda räntor och liknande poster   –2.825 –3.391   0   –75 12   –2.900 –3.379
Övriga finansiella poster   –319 –184   0   0 0   –319 –184
Betalda inkomstskatter   –4.668 –4.129   –697 –384   –1 0   –5.366 –4.513
Kassaflöde från den löpande verksamheten   12.443 26.834   –10.445 –10.087   1.817 2.923   3.815 19.670
                         
Investeringsverksamheten                        
Investeringar i materiella anläggningstillgångar   –9.308 –8.267   –29 –50   –1 27   –9.338 –8.290
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar   –5.281 –4.293   –19 –20   0 0   –5.300 –4.313
Investeringar i leasingtillgångar   –3.566 –1.422   –6.496 –6.044   76 53   –9.986 –7.413
Försäljning av anläggningar och leasingtillgångar   911 1.233   2.205 2.099   –6 0   3.110 3.332
Operativt kassaflöde   –4.801 14.085   –14.784 –14.102   1.886 3.003   –17.699 2.986
                         
Förvärv och avyttringar av aktier och andelar, netto Not 5, 29                   –1.186 –119
Förvärv och avyttringar av dotterföretag och andra affärsenheter, netto Not 3, 29                   3.390 –1.590
Räntebärande fordringar inklusive kortfristiga placeringar, netto                     3.678 2.665
Kassaflöde efter nettoinvesteringar                     –11.817 3.942
                         
Finansieringsverksamheten                        
Nettoförändring av lån Not 29                   14.075 8.734
Utdelning till AB Volvos aktieägare                     –6.083 –5.069
Utdelning till minoritetsägare                     0 –2
Övrigt                     2 –30
Förändring av likvida medel exkl. omräkningsdifferenser                     –3.823 7.575
                         
Omräkningsdifferenser på likvida medel                     –797 –162
Förändring av likvida medel                     –4.620 7.413
                         
Likvida medel vid årets början Not 18                   30.379 22.966
Likvida medel vid årets slut Not 18                   25.759 30.379