Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med nettoinvesteringar i anläggningar och leasingtillgångar.