Kassaflödesanalys

Negativt operativt kassaflöde

Under 2012 var det operativa kassaflödet i industriverksamheten -4,8 miljarder kronor (14,1).

Kassaflödet i industriverksamheten påverkades positivt av rörelseresultatet och negativt av det ökade rörelsekapitalet. Kundfordringarna ökade med 1,2 miljarder kronor medan lagret minskade  med 0,6 miljarder kronor samtidigt som leverantörsskulderna minskade med 7,6 miljarder kronor.

Finansiella poster och betalda inkomstskatter påverkade kassaflödet i industriverksamheten negativt med 7,3 miljarder kronor huvudsakligen som en följd av betalda räntor och skatteinbetalningar.

Det operativa kassaflödet i kundfinansieringsverksamheten var negativt med 14,8 miljarder kronor (-14,1) framförallt beroende på ökade kundfinansieringsfordringar. 

Investeringar
Industriverksamhetens investeringar i anläggningar och kapitaliserade utvecklingskostnader uppgick under 2012 till 14,6 miljarder kronor (12,6).

Lastbilars investeringar uppgick till 10,7 miljarder kronor (8,4). Liksom under föregående år är investeringar inom Lastbilar till stor del kopplade till produktförnyelser inom produktprogrammen, inklusive emissionskrav, samt utvecklingskostnader och anpassningar i fabriker. Det har även gjorts större investeringar för att öka kapaciteten för cylinderblock och cylinderhuvud i Skövde-fabriken, Sverige, samt kapacitet för hyttmålning i Curitiba, Brasilien. Under 2012 har det även investerats i återförsäljarnät och verkstäder, framför allt i Europa och Asien (huvudsakligen Japan och Thailand), samt även i koncernens samriskbolag VE Commercial Vehicles (VECV).

Investeringar inom Anläggningsmaskiner uppgick till 1,7 miljarder kronor (1,9). Huvuddelen av investeringarna under 2012 fortsatte inom strategiska områden så som fabrik för grävmaskiner i Kaluga, Ryssland, anläggningar (fabrik och försäljningskontor) i Shippensburg, USA, för att stödja den nordamerikanska marknaden, samt teknologicenter i Jinan, Kina, för utveckling av BRIC-maskiner för både Volvo- och SDLG-varumärket. Produktrelaterade investeringar under året är hänförbara till de senaste emissionskraven i Europa och Nordamerika (Tier 4 final), och marknadsspecifika anpassningar för de nya modeller i BRIC-länderna. 

Investeringarna i Bussar var under året 0,3 miljarder kronor (0,3), och i Volvo Penta 0,2 miljarder kronor (0,2). Volvo Aero påverkade 2011 med 0,5 miljarder kronor, men finns inte med i jämförelsen för 2012 på grund av omklassificering i enlighet med redovisningsstandarden Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklande verksamheter.

Volvo Rents investeringar, utöver de i leasingfordon, uppgick under 2012 till 0,6 miljarder kronor (0,1) och avser framför allt leveransfordon. Dessa är direkt hänförbara till den ökade närvaron och expansion av hyresflottan som skett under 2012. 

Investeringar i leasingfordon uppgick till 3,6 miljarder kronor (1,4). Ökningen jämfört med föregående år är relaterad till den uppbyggnadsfas som Volvo Rents har befunnit sig i under 2012 där närvaron och flottan ökat genom förvärv och investeringar i nya lokaliseringar. 

För 2013 bedömer Volvokoncernen att investeringar i maskiner och anläggningar kommer att ligga i stort sett i nivå med 2012. Investeringarna kommer framför allt att genomföras inom industristruktur och verktyg kopplat till produktförnyelser, samt investeringar i syfte att uppnå de strategiska målen.

Förvärv och avyttringar
I september 2012 ökade AB Volvo sitt ägande i Deutz AG till drygt 25% vilket påverkade kassaflödet negativt med 1,1 miljarder kronor.

I oktober 2012 slutfördes försäljningen av Volvo Aero till brittiska GKN. Förvärvade verksamheter utgörs i första hand av förvärvet av den franska fordonstillverkaren Panhard samt inkråmsförvärv i uthyrningsverksamhet för anläggningsmaskiner.

Förvärvade och avyttrade verksamheter påverkade kassaflödet positivt med 3,4 miljarder kronor (negativt 1,6).

Finansiering och utdelning
Nettoförändring av lån under 2012 ökade likvida medel med 14,1 miljarder kronor.

Under året betalades utdelning till AB Volvos aktieägare med 6,1 miljarder kronor, vilket motsvarar 3:00 kronor per aktie.

Förändring av likvida medel
Volvokoncernens likvida medel minskade under året med 4,6 miljarder kronor och uppgick till 25,8 miljarder kronor per den 31 december 2012.

Se not 29 om principerna för upprättande av kassaflödesanalysen.