Information/årsstämma

Årsstämma den 4 april 2013

Årsstämma hålls i Göteborg i Lisebergshallen, med ingång från Örgrytevägen, torsdagen den 4 april 2013, kl. 15.00. Inpassering till årsstämman sker från kl 13.30.

Anmälan 
Den som önskar delta skall dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 mars 2013, dels anmäla sig till AB Volvo senast den 27 mars 2013:

• per telefon från och med den 27 februari 2013, 020-39 14 50 eller 
08-402 90 76
• per post till AB Volvo (publ), "Årsstämman", Box 7841, 103 98 Stockholm
• på AB Volvos hemsida www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.com

Vid anmälan bör aktieägare uppge:
• namn
• personnummer (organisationsnummer)
• adress och telefonnummer
• namn och personnummer (organisationsnummer) avseende eventuellt ombud
• namn på eventuellt medföljande biträde/biträden.

Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier bör, i god tid före den 27 mars 2013, begära ägarregistrering, som kan vara tillfällig av den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna.