Finansiell styrning

Balanserar olika intressenters krav


Målet med Volvokoncernens finansiella styrning är att säkerställa en långsiktigt attraktiv och stabil totalavkastning för aktieägarna och en finansiell styrka och flexibilitet som tryggar avkastning och återbetalning till långivarna.

En långsiktigt konkurrenskraftig marknadsposition kräver tillgång till kapital för att kunna investera och växa verksamheten. Den finansiella styrningen säkerställer att kapitalet används på bästa möjliga sätt genom tydligt definierade nyckeltal och mål för industriverksamheten likaväl som för kundfinansieringsverksamheten. Målen för omsättningstillväxt och rörelsemarginal i industriverksamheten och avkastning på eget kapital för kundfinansieringsverksamheten säkerställer avkastningskravet från aktieägarna. Restriktionerna för nettoskuldsättning i industriverksamheten och soliditet i kundfinansieringsverksamheten är för att trygga finansiell stabilitet och flexibilitet för långivarna.

Styrningsprinciper för att säkerställa finansiell flexibilitet över konjunkturcykeln
För att säkerställa finansiell stabilitet och flexibilitet genom hela konjunkturcykeln har Volvokoncernen en stark likviditetsposition. Utöver likvida medel och kortfristiga placeringar är likviditetspositionen också uppbyggd av beviljade kreditfaciliteter. Både upplåning och utlåning sker i lokal valuta och kundfinansieringsportföljen är matchad både från ett ränte- och ett likviditetsriskperspektiv.

Diversifierade finansieringskällor ger flexibilitet och stödjer den globala närvaron
Volvokoncernen har en central portföljhantering av alla finansiella tillgångar och skulder, lånetransaktioner samt likviditetshantering genom internbanken Volvo Treasury. Koncernens finansiella skulder är uppdelade i två portföljer, en för industridelen och en för kundfinansieringsdelen, för att motsvara behoven i de skilda verksamheterna. Genom att ha diversifierade finansieringskällor ökar Volvo Treasury möjligheten att ha en kontinuerlig tillgång till kapitalmarknaderna. Upplåningsprogram på världens samtliga större kapitalmarknader stödjer dessutom Volvokoncernens globala närvaro. Utöver att ha tillgång till flera kapitalmarknader runt om i världen så använder sig Volvokoncernen av en rad olika instrument för att låna pengar, såsom bilateral bankupplåning, företagsobligationer och certifikat, lån från olika statliga institutioner samt värdepapperisering av tillgångar i kundfinansieringsportföljen s.k. ABS:er. En allt viktigare del av internbankverksamheten är också att hantera ökade finansieringsbehov på nya tillväxtmarknader för koncernen.

En stark och stabil kreditvärdering är viktig för ett industribolag
Att vara en stor låntagare med en växande kundfinansieringsverksamhet innebär att det är viktigt att ha ett starkt och stabilt kreditbetyg. Nivån på kreditbetyget är inte enbart av betydelse för långivarna utan också för ett antal andra intressenter när det handlar om att skapa långsiktiga relationer. Ett starkt kreditbetyg påverkar förmågan att attrahera och finansiera kunder samt tilliten från leverantörer på ett positivt sätt.

Volvokoncernen har kontraktförbindelser med två globala kreditvärderingsinstitut: Moody’s Investor Services och Standard & Poor’s Rating Services. Kreditbetygen från båda dessa har varit oförändrade under 2012. Det finns också avtal med kreditvärderingsinstitut i Kanada och Japan för lokala kreditbetyg. Kreditvärderingsinstituten utvärderar Volvokoncernens framtida förmåga att återbetala sina skulder. Ett starkt kreditbetyg ger tillgång till utökade finansieringskällor och lägre lånekostnader.