Industriverksamheten   Kundfinansiering   Elimineringar   Volvokoncernen
    31 dec 31 dec   31 dec 31 dec   31 dec 31 dec   31 dec 31 dec
Mkr   2012 2011   2012 2011   2012 2011   2012 2011
Tillgångar                        
Anläggningstillgångar                        
Immateriella anläggningstillgångar Not 12 40.267 39.385   106 122   -   40.373 39.507
Materiella anläggningstillgångar Not 13                      
   Fastigheter, maskiner och inventarier   54.145 53.563   105 94   -   54.250 53.657
   Förvaltningsfastigheter   754 883   -   -   754 883
   Tillgångar i operationell leasing   21.263 16.749   12.543 11.525   –4.784 –4.352   29.022 23.922
Finansiella anläggningstillgångar                        
   Andelar i intresseföretag Not 5 2.045 684   - -   - -   2.045 684
   Övriga aktier och andelar Not 5 839 1.187   6 3   - -   845 1.190
   Långfristiga kundfinansieringsfordringar Not 15 600 579   47.329 44.651   –6.773 –4.612   41.156 40.618
   Uppskjutna skattefordringar Not 10 10.406 12.480   760 358   -   11.166 12.838
   Förutbetalda pensioner Not 20 2.708 2.263   16 14   -   2.724 2.277
   Långfristiga räntebärande fordringar Not 16 653 757   -   –316 –63   337 694
   Övriga långfristiga fordringar Not 16 3.565 4.500   127 50   –373 –235   3.319 4.315
Summa anläggningstillgångar   137.245 133.030   60.992 56.817   –12.246 –9.262   185.991 180.585
                         
Omsättningstillgångar                        
Varulager Not 17 40.057 43.828   352 771   -   40.409 44.599
Kortfristiga fordringar                        
   Kortfristiga kundfinansieringsfordringar Not 15 797 1.123   39.946 38.050   –910 –1.092   39.833 38.081
   Aktuella skattefordringar   1.173 1.152   35 48   -   1.208 1.200
   Räntebärande fordringar Not 16 3.038 1.461   - 226   –464 –1.020   2.574 667
   Intern finansiering1)   4.612 2.253   -   –4.612 –2.253   -
   Kundfordringar Not 16 27.228 27.492   121 207   -   27.349 27.699
   Övriga fordringar Not 16 11.952 13.438   2.651 1.411   –2.114 –1.024   12.489 13.825
Icke räntebärande tillgångar för försäljning Not 3 - 9.344   -   -   - 9.344
Räntebärande tillgångar för försäljning Not 3 - 4   -   -   - 4
Kortfristiga placeringar Not 18 3.129 6.838   1 24   -   3.130 6.862
Likvida medel Not 18 24.017 29.113   2.116 1.593   –374 –327   25.759 30.379
Summa omsättningstillgångar   116.003 136.046   45.222 42.330   –8.474 –5.717   152.751 172.659
Summa tillgångar   253.248 269.076   106.214 99.147   –20.720 –14.979   338.742 353.244
                         
Eget kapital och skulder                        
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Not 19 77.055 75.582   8.593 8.999   -   85.648 84.581
Minoritetsintresse Not 11 1.266 1.100   -   -   1.266 1.100
Summa eget kapital   78.321 76.682   8.593 8.999   0   86.914 85.681
                         
Långfristiga avsättningar                        
   Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Not 20 6.663 6.635   34 30   -   6.697 6.665
   Avsättning för uppskjutna skatter Not 10 3.149 4.171   1.879 1.465   -   5.028 5.636
   Övriga avsättningar Not 21 5.588 5.492   187 154   8 2   5.783 5.648
Summa långfristiga avsättningar   15.400 16.298   2.100 1.649   8 2   17.508 17.949
Långfristiga skulder Not 22                      
   Obligationslån   43.092 38.192   -   -   43.092 38.192
   Övriga lån   33.356 38.848   11.630 8.974   –6.553 –57   38.433 47.765
   Intern finansiering1)   –33.990 –35.453   34.298 33.459   –308 1.994   -
   Övriga skulder   13.828 12.902   742 740   –3.856 –3.195   10.714 10.447
Summa långfristiga skulder   56.286 54.489   46.670 43.173   –10.717 –1.258   92.239 96.404
Kortfristiga avsättningar Not 21 10.916 9.438   50 92   10 1   10.976 9.531
Kortfristiga skulder Not 22                      
   Lån   45.760 38.644   6.393 6.741   –1.836 –863   50.317 44.522
   Intern finansiering1)   –33.746 –24.837   38.600 35.373   –4.854 –10.536   -
   Icke räntebärande skulder för försäljning Not 3 - 4.710   -   -   - 4.710
   Räntebärande skulder för försäljning Not 3 - 6   -   -   - 6
   Leverantörsskulder   47.205 56.546   159 242   -   47.364 56.788
   Aktuella skatteskulder   807 2.220   –154 171   -   653 2.391
   Övriga skulder Not 22 32.299 34.880   3.803 2.707   –3.331 –2.325   32.771 35.262
Summa kortfristiga skulder   92.325 112.169   48.801 45.234   –10.021 –13.724   131.105 143.679
Summa eget kapital och skulder   253.248 269.076   106.214 99.147   –20.720 –14.979   338.742 353.244
                         
1) Intern finansiering avser intern utlåning från Industriverksamheten till Kundfinansieringsverksamheten.