Mdr kr 2012 2011
Finansiell nettoställning vid periodens början –19,3 –24,7
   Kassaflöde från den löpande verksamheten 12,4 26,9
   Investeringar i anläggningar och leasingtillgångar –18,2 –14,0
   Avyttringar 0,9 1,2
Operativt kassaflöde –4,9 14,1
     
Investeringar i aktier och andelar –1,2 –0,1
Förvärv och avyttringar av aktier, netto 3,7 –3,0
Kapitalöverföring till/från Kundfinansieringsverksamheten 0,9 –0,1
Valutaeffekt 3,6 –1,9
Utdelning till AB Volvos aktieägare –6,1 –5,1
Utdelning till minoritetsägare 0,0 0,0
Övrigt 0,3 1,5
Total förändring –3,7 5,4
Finansiell nettoställning vid periodens slut –23,0 –19,3