Industriverksamheten   Volvokoncernen
  31 dec  31 dec   31 dec 31 dec
Mkr 2012 2011   2012 2011
Långfristiga räntebärande tillgångar          
   Långfristiga kundfinansieringsfordringar -   41.156 40.618
   Långfristiga räntebärande fordringar 653 757   337 694
Kortfristiga räntebärande tillgångar          
   Kortfristiga kundfinansieringsfordringar -   39.833 38.081
   Räntebärande fordringar 3.038 1.461   2.574 667
   Intern finansiering 4.612 2.253   -
Räntebärande tillgångar för försäljning - 4   - 4
Kortfristiga placeringar 3.129 6.838   3.130 6.862
Likvida medel 24.017 29.113   25.759 30.379
Summa finansiella tillgångar 35.449 40.426   112.789 117.305
           
Långfristiga räntebärande skulder          
   Obligationslån –43.092 –38.192   –43.092 –38.192
   Övriga lån –33.356 –38.848   –38.433 –47.765
   Intern finansiering 33.990 35.453   -
Kortfristiga räntebärande skulder          
   Lån –45.760 –38.644   –50.317 –44.522
   Intern finansiering 33.746 24.837   -
Räntebärande skulder för försäljning - –6   - –6
Summa finansiella skulder –54.472 –55.400   –131.842 –130.485
Finansiell nettoställning exkl. pensioner och liknande förpliktelser –19.023 –14.974   –19.053 –13.180
           
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser, netto –3.955 –4.372   –3.973 –4.388
Finansiell nettoställning inkl. pensioner och liknande förpliktelser –22.978 –19.346   –23.026 –17.568