Finansiell ställning

Fortsatt stark finansiell ställning

Nettoskulden i Volvokoncernens Industriverksamhet uppgick till 23,0 miljarder kronor den 31 december 2012, motsvarande 29,3% av eget kapital. Exklusive pensioner och liknande långfristiga förpliktelser uppgick Industriverksamhetens nettoskuld till 19,0 miljarder kronor, vilket motsvarar 24,3% av eget kapital.

Volvokoncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 28,9 miljarder kronor den 31 december 2012, vilket inkluderar 0,2 miljarder kronor som inte är tillgängliga för användning av Volvokoncernen samt 9,4 miljarder kronor för vilka andra begränsningar finns, huvudsakligen likvida medel i länder där det råder valutarestriktioner eller andra legala restriktioner. Därutöver fanns beviljade men outnyttjade kreditfaciliteter på 33,1 miljarder kronor.

Volvokoncernens totala tillgångar uppgick till 338,7 miljarder kronor den 31 december 2012, en minskning med 14,5 miljarder kronor jämfört med året före. Minskningen beror huvudsakligen på förändrade valutakurser samt avyttringen av Volvo Aero, till viss del motverkat av ökade Kundfinansieringsfordringar till följd av portföljtillväxt inom kundfinansieringsverksamheten samt ökade tillgångar i operationell leasing, till större delen relaterat till verksamheten för uthyrning av anläggningsmaskiner.

Volvokoncernens immateriella tillgångar uppgick till 40,4 miljarder kronor den 31 december 2012. Investeringar i forskning och utveckling uppgick under 2012 till 5,4 miljarder kronor och kapitaliserade utvecklingskostnaders nettovärde uppgick i slutet av året till 13,4 miljarder kronor. Volvokoncernens totala goodwillvärde uppgick till 23,3 miljarder kronor den 31 december 2012, en minskning med 0,6 miljarder kronor jämfört med slutet av 2011 främst som ett resultat av omräkningsdifferenser.

De materiella anläggningstillgångarna ökade under 2012 med 5,6 miljarder kronor främst relaterat till verksamheten för uthyrning av anläggningsmaskiner.

Värdet på varulagret minskade med 4,2 miljarder kronor under 2012. Minskningen är framför allt relaterad till färdiga produkter inom lastbilar och anläggningsmaskiner.  

Nettovärdet av tillgångar och skulder relaterade till pensioner och liknande förpliktelser den 31 december 2012 uppgick till 4,0 miljarder kronor, en minskning med 0,4 miljarder kronor jämfört med årsskiftet 2011. Pensioner och liknande förpliktelser till ett värde av 13,9 miljarder kronor redovisas utanför koncernens balansräkning. För ytterligare information se not 20, samt not 31.

Vid utgången av året uppgick soliditeten i industriverksamheten till 30,9% och i Volvokoncernen till 25,7%. Eget kapital för koncernen uppgick till 86,9 miljarder kronor.