Finansiella mål från 2012

Vid ingången av 2012 infördes nya finansiella mål för Volvokoncernen, där måluppfyllelsen för tillväxt och lönsamhet i koncernens affärsområden mäts och jämförs med konkurrenternas på årlig basis. Därigenom skapas en tydlig bild av hur verksameterna utvecklas gentemot branschen. Information om hur jämförelsen med konkurrenterna har gjorts finns under rubriken Aktieägare på www.volvokoncernen.se.

INDUSTRIVERKSAMHETEN
Lastbils- och bussverksamheten

Mål

Den årliga organiska försäljningsökningen inom lastbilsverksamheten och bussverksam­heten skall vara lika med eller högre än ett viktat genomsnitt för jämförbara konkurrenter.

Rörelsemarginalen för lastbilsverksamheten och bussverksamheten skall varje år vara
bland de två högsta vid en jämförelse med respektive konkurrenter.

Jämförelsegrupp

Daimler, Iveco, MAN, Navistar, Paccar, Scania och Sinotruk.*

 

 

 

* Navistar baserat på rullande fyra kvartal t.o.m. det tredje kvartalet 2012 och Sinotruk baserat på rullande fyra kvartal t.o.m. det andra kvartalet 2012.

Preliminärt utfall*

Den organiska försäljningen minskade med 3,2% inom Volvokoncernens lastbils- och bussverksamhet och understeg det viktade genomsnittet om –1,0% för konkurrenterna.

Rörelsemarginalen om 4,3% inom Volvo­koncernens lastbils- och bussverksamhet var rankad som nummer fyra i jämförelse med
konkurrenterna.

Anläggningsmaskinsverksamheten och Volvo Penta

Mål

Den årliga organiska försäljningsökningen inom anläggningsmaskinsverksamheten och Volvo Penta skall vara lika med eller högre än ett viktat genomsnitt för jämförbara konkurrenter.

Rörelsemarginalen för anläggningsmaskinsverksamheten och Volvo Penta skall varje år vara bland de två högsta vid en jämförelse med respektive konkurrenter.

Jämförelsegrupp

Brunswick, Caterpillar, CNH, Cummins, Deere, Hitachi, Komatsu och Terex.

Preliminärt utfall

Den organiska försäljningen minskade med 2,9% inom Volvokoncernens anläggningsmaskinsverksamhet och Volvo Penta och understeg det viktade genomsnittet om 2,3% för konkurrenterna.

Rörelsemarginalen om 8,3% inom Volvo­koncernens anläggningsmaskinsverksamhet
och Volvo Penta var rankad som nummer fem i jämförelse med konkurrenterna.

Industriverksamheten

Mål och utfall

Den finansiella nettoskuldsättningen för industriverksamheten inklusive pensionsskulder skall under normala förhållanden ligga under 40% av eget kapital. Vid slutet av 2012 uppgick den finansiella nettoskulden till 29,3% av eget kapital.

Den 1 januari 2013 infördes förändringar i redovisningsreglerna för pensioner. Därför har AB Volvos styrelse beslutat att exkludera pensionsskulder från målet. Det nya målet är att industriverksamhetens finansiella

 

 

 

 

nettoskuldsättning, exklusive pensionsskulder, under normala förhållanden skall uppgå till högst 35% av eget kapital. Det nya målet motsvarar det tidigare målet på 40% med pensionsskulder inkluderade.

Finansiell nettoskuld som andel av eget kapital, %
Finansiella mål för industriverksamheten

KUNDFINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Mål och utfall

Målen för kundfinansieringsverksamheten är en avkastning på eget kapital om 12–15% och en soliditet överstigande 8%. Under 2012 uppgick avkastningen till 12,5%. Soliditeten var vid slutet av året 8,1%.

Avkastning på eget kapital, %
Finansiella mål för kundfinansierings­verksamheten