Volvo Financial Services

Lönsam tillväxt

Stärker relationen med kunderna
VFS levererar finansiella tjänster och tillhörande service till kunder inom Volvokoncernen. Tillsammans med övriga affärsområden skapas integrerade lösningar som gagnar både kunderna och nätverket av återförsäljare.

Volvo Financial Services (VFS) stödjer Volvokoncernens produkterbjudande med finansiella tjänster genom att leverera integrerade, konkurrenskraftiga finansiella lösningar som möter kunders och återförsäljares behov.

Genom att utveckla långsiktiga relationer med kunder och återförsäljare strävar VFS efter att etablera sig som nummer ett inom finansiering av Volvokoncernens produkter på de marknader där VFS verkar. När kunder väljer leverantör av fordon eller maskiner så är tillgången till finansiella lösningar en viktig faktor. Kunder vill ha helhetslösningar på sina transportbehov som gör det möjligt för dem att arbeta mer effektivt samtidigt som lönsamhet och pålitlighet maximeras.

VFS skapar värde för Volvokoncernens kunder genom att erbjuda lösningar som innehåller finansiering och leasing, återförsäljarfinansiering och andra avgiftsbaserade produkter såsom försäkring. Finansiella tjänster levereras till kunder genom VFS i samarbete med återförsäljarna av Volvokoncernens produkter, så att kunderna kan dra fördel av bekvämligheten med att kunna ha hela affären på ett och samma ställe.

Adderar värde

Bra lönsamhetsnivåer
Trots att den globala ekonomin och finansmarknaderna fortsatte att karaktäriseras av osäkerhet och en svag utveckling under 2012, uppvisade VFS en bra lönsamhetsnivå och tillväxt samtidigt som utvecklingen i kreditportföljen förbättrades. Kundernas återbetalningsmönster förbättrades, vilket resulterade i fortsatt minskade försenade betalningar, inställda betalningar och återtaganden. Under året fortsatte VFS även att minska lagren av återtagna enheter tack vare bra och samordnade marknadsföringsåtgärder med övriga affärsområden.

På de marknader där VFS erbjuder finansiering var penetrationen och finansieringsvolymerna höga under 2012. Genom en disciplinerad inställning till att ha balans mellan nya affärer och risk- och kostnadskontroll, lyckades VFS hantera sin kreditportfölj på ett bra sätt samtidigt som verksamheten växte och gav stöd åt Volvokoncernens försäljning med en historiskt hög penetrationsnivå på 27%.

Marknadsutveckling
Under 2012 erbjöd VFS finansiella tjänster på 40 marknader runt om i världen. För att stöjda detta erbjudande fortsatte VFS att stärka sina tjänster genom att konsolidera sin verksamhet, standardisera sina processer och harmonisera sina system. Dessa åtgärder har möjliggjort för VFS att dra fördel av möjligheter till lönsam tillväxt med skalbara affärsplattformar som stärker effektiviteten samtidigt som de ökar servicenivåerna.

Efterfrågan på VFS produkter var under 2012 god och VFS globala kreditportfölj nådde historiskt höga nivåer. Brasilien återhämtade sig bra efter en kort nedgång under det tredje kvartalet, och kreditportföljerna i USA och Kanada fortsatte att växa och utvecklas väl under året. I EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) fortsatte marknaden att vara svag, men VFS portfölj växte trots det och utvecklingen i portföljen förbättrades stadigt under året. I APAC (Asien och Stillahavsområdet) har nedgången i Kina under den senare delen av året negativt påverkat VFS tillväxttakt i landet. Portföljutvecklingen var dock god i Kina under året även mot bakgrund av den försvagade ekonomiska utvecklingen. Under 2012 fortsatte VFS att betjäna marknaderna i Sydafrika, Indien och Indonesien med finansiella tredjepartssamarbeten.

Resultatutveckling
Den totala nyfinansieringsvolymen under 2012 uppgick till 46,6 miljarder kronor (44,8). Nyfinansieringen steg med 5,3% jämfört med 2011 justerat för förändrade valutakurser som ett resultat av ökade penetrationsnivåer. Totalt finansierades 50.994 nya fordon och maskiner från Volvokoncernen (49.757). På de marknader där finansiering erbjuds var den genomsnittliga penetrationsgraden 27% (25).

Den 31 december 2012 uppgick kreditportföljen netto till 99.690 Mkr (94.275). Kreditportföljens upplåning är fullt matchad när det gäller löptider, räntenivåer och valutor i enlighet med Volvokoncernens policy. För mer information se not 15 till koncernens räkenskaper.

Årets rörelseresultat uppgick till 1.492 Mkr jämfört med 969 Mkr föregående år. Avkastningen på eget kapital var 12,5% (7,3). Vid årets slut uppgick soliditeten till 8,1% (9,1). Det förbättrade resultatet är framför allt en effekt av lägre kreditförluster och goda marginaler. Under året uppgick avsättningarna för osäkra fordringar till 640 Mkr (682) medan bortskrivningarna uppgick till 577 Mkr (804). Under 2012 motsvarade bortskrivningarna 0,58% av kreditportföljen (0,93). Den sammanlagda andelen kreditreserver i förhållande till kreditportföljen var 1,23% den 31 december 2012 (1,33).