2012 2011
Antal tillsvidareanställda vid årets slut 98.717 98.162
Antal visstidsanställda och konsulter 16.548 19.675
Andel kvinnor, % 17 18
Andel kvinnliga styrelseledamöter, % 14 13
Andel kvinnliga verkställande direktörer och andra högre chefer, % 19 17