Definitioner

Avkastning på eget kapital
Periodens resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital.

EBITDA
EBITDA är rörelseresultatet före avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar. Nyckeltalet beräknas baserat på rörelseresultatet för Industriverksamheten med justering för avskrivningar och amorteringar.

Finansiella mål
Information om hur jämförelsen med konkurrenterna har gjorts finns under rubriken Aktieägare på www.volvokoncernen.se.

Finansiell nettoställning
Likvida medel, kortfristiga placeringar och räntebärande finansiella fordringar med avdrag för kort- och långfristiga räntebärande skulder samt avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser.

Investeringar
Begreppet investeringar inkluderar investeringar i fastigheter, maskiner och inventarier, immateriella anläggningstillgångar samt tillgångar i operationell leasing. I koncernens kassaflödesanalys inkluderas endast investeringar vilka påverkat koncernens likvida medel under året.


Joint ventures
Företag över vilka bolaget har gemensamt bestämmande inflytande, tillsammans med en eller flera externa parter.

Kassaflöde
Sammanlagda förändringen i koncernens kassa under räkenskapsåret. Förändringen i kassan specificeras med avseende på förändringar från rörelsen, löpande verksamheten, förändringar beroende på investeringar i maskiner, anläggningar, med mera, samt finansieringsverksamheten beroende på förändringar av lån och placeringar.

Penetrationsgrad
Andelen enheter som finansieras av Volvo Financial Services i förhållande till totala antalet enheter sålda av Volvokoncernen på de marknader där finansiering erbjuds.

Resultat per aktie
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med moderbolagets genomsnittliga antal aktier för räkenskapsåret.

Resultat per aktie efter utspädning
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med det vägda genomsnittet av antalet utestående aktier adderat med det genomsnittliga antalet aktier som skulle emitterats som en effekt av pågående ersättnings- och personalprogram.

Räntetäckningsgrad
Rörelseresultat samt ränteintäkter och liknande resultatposter dividerat med räntekostnader samt liknande poster.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat dividerat med nettoomsättning.

Självfinansieringsgrad
Kassaflöde från den löpande verksamheten (se kassaflödesanalysen) dividerat med nettoinvesteringar i anläggningar och leasingtillgångar enligt kassaflödesanalysen.

Soliditet
Eget kapital dividerat med totala tillgångar.