Bussar

Svag marknadsutveckling och minskade volymer

Framgångar för Volvohybrider
Volvo Bussars hybrider har framgångar runt om i världen tack vare kombinationen av miljömässig prestanda, körbarhet, bränsleekonomi och driftsäkerhet. På bilden syns en av Volvos hybridbussar i trafik i Mexico City.

Världsmarknaden för bussar försvagades under 2012. Volvo Bussars försäljning minskade och lönsamheten sjönk.

Volvo Bussar är en av världens ledande tillverkare av bussar och busschassier. Produktprogrammet omfattar kompletta transportlösningar, stadsbussar, intercitybussar och turistbussar samt tjänster inom finansiering, fordonsservice, fordonsdiagnostik och trafikinformation. Volvo Bussar har försäljning i 85 länder och ett av branschens starkaste servicenätverk med fler än 1.500 återförsäljare och verkstäder globalt. Produktionsanläggningar finns i Europa, Nordamerika, Sydamerika och Asien

Rätt linje i stadstrafik

Lägre bränsleförbrukning och emissioner
Under 2012 presenterade Volvo Bussar en rad nya produkter, bland annat ett program med stadsbussar, intercitybussar och turistbussar för de kommande europeiska emissionskraven Euro 6. De nya bussarna ger väsentligt lägre utsläpp av kväveoxider och partiklar, samtidigt som både bränsleekonomi och klimatpåverkan förbättrats jämfört med dagens fordon. Två av de tre nya motorerna som ingår i programmet kan drivas med biodiesel. Försäljning kommer att påbörjas andra halvåret 2013.

I Indien utökades produktprogrammet med tre nya bussmodeller, bland annat långfärdsbussen Volvo 9100, som ger Volvo Bussar goda möjligheter att expandera inom ett nytt, viktigt segment. Samtidigt intensifierades utbyggnaden av företagets industriella kapacitet i Indien.

Ökad försäljning av hybridbussar
Volvo Bussar är världsledande på hybridbussar och har totalt sålt närmare 1000 fordon till kunder i 20 länder. 2012 levererades hybridbussar till bland annat Curitiba, Hamburg och Göteborg. Den senaste modellen, Volvo 7900 Hybrid, har 39% lägre bränsleförbrukning och klimatpåverkan än motsvarande dieselbuss. Under året introducerades även en ledbussvariant av Volvo 7900 Hybrid, vilket innebär en viktig förstärkning av hybridprogrammet. Från 2014 kommer samtliga låggolvsbussar som Volvo Bussar säljer i Europa att vara hybridbussar. För att tillgodose den ökande efterfrågan globalt, har Volvo Bussar också påbörjat tillverkning av hybridbusschassier i Brasilien. De 30 första Brasilien-tillverkade hybridbussarna sattes i trafik i Curitiba i september 2012.

Parallellt fortsatte affärsområdet utvecklingen av nästa generations hybridbussar – så kallade laddhybrider. Tekniken innebär att bussens batterier kan laddas direkt från elnätet och att bussen kan köras tyst och avgasfritt längre sträckor på enbart el. Dieselförbrukning och klimatpåverkande utsläpp kan sänkas med upp till 75% jämfört med motsvarande dieseldrivna bussar. Fältprov med tre laddhybrider kommer att påbörjas i Göteborg våren 2013.

I Kina är Volvo Bussar en drivande aktör inom elektromobilitet, dels genom delägarskapet i busstillverkaren Sunwin Bus, en av världens största tillverkare av batteri-elektriska bussar, dels genom ett nystartat bolag för hybrid- och eldrivlinor, Shanghai Green Bus Drive System. Sunwin levererade 413 helelektriska bussar under året, vilket gjorde företaget till ledande i Kina och en världsledande leverantör av helelektriska bussar över 10 meter under 2012.

Nytt telematiksystem positivt mottaget
Volvo Bussars nya system för telematik, som presenterades 2011, har mottagits positivt på marknaden och används nu i över 20 länder. Volvo Bus Telematics ger bussoperatörerna bättre kontroll över fordonens bränsleförbrukning och möjlighet att anpassa underhållet exakt efter behov. Åtgärder som kan innebära bränslebesparingar på runt 10%. Volvos hybridbussar är nu standardutrustade med Volvo Bus Telematics hårdvara.

Färre leveranser och minskad orderingång
Med undantag för Kina och Indien försvagades den globala bussmarknaden under 2012. Volvo Bussar levererade 10.678 bussar och busschassier (12.786). Samtidigt har Volvo Bussars marknadsandel i Europa ökat till 13%, bland annat tack vare försäljningen av hybridbussar. Även i Nordamerika och Sydamerika stärktes marknadsnadelarna. Även den totala orderingången var lägre 2012 än för föregående år. Dock tecknades ett flertal viktiga order under året, till exempel såldes 460 frontmotorbussar till Belo Horizonte i Brasilien – ett strategiskt genombrott i ett nytt segment – och 475 Nova hybridbussar till Quebec i Kanada.

På grund av minskade volymer och ökad prispress kommer Volvo Bussar att koncentrera tillverkningen av kompletta bussar i Europa till företagets produktionsanläggning i Wroclaw, Polen. Det innebär att tillverkningen vid Volvo Bussar i Säffle kommer att upphöra vid halvårsskiftet 2013.

Omsättning och resultat
Under 2012 föll nettoomsättningen till 20.295 Mkr (21.823). Rörelseresultatet sjönk till 51 Mkr (1.114 Mkr) och rörelsemarginalen minskade till 0,3% (5,1) på grund av låga volymer, en negativ marknadsmix och lågt kapacitetsutnyttjande.