Anvarsfulla inköp

Kraven ökar hela tiden

Volvokoncernen har en process för att utvärdera sina underleverantörer baserad på principerna i Volvokoncernens Uppförandekod.

Ansvarsfulla inköp handlar om att hantera risker, bidra till ansvarsfullt företagande samt bygga långsiktiga relationer med leverantörerna för att förbättra det sociala ansvarstagandet, miljöhänsynen och affärsetiken i värdekedjan.

Det är viktigt både för Volvokoncernen och för dess intressenter att en god standard upprätthålls så att inte oetiska värderingar byggs in i koncernens produkter och tjänster. Sedan 1996 har Volvokoncernen gradvis ökat kraven på leverantörerna inom områdena miljöhänsyn, affärsetik och socialt ansvarstagande. Kraven som Volvokoncernen ställer på sina leverantörer är baserade på principerna i Volvokoncernens Uppförandekod och internationella normer för ansvarstagande.

Inköp och riskbedömning
Under 2012 levererade fler än 36.000 leverantörer produkter och tjänster åt Volvokoncernen. Av dessa är ungefär 6.000 leverantörer av direkt material för tillverkningen av fordon. Av dessa är 8% baserade i länder som är kategoriserade som högriskländer enligt Volvokoncernens riskmodell. Riskbedömningen baseras på analyser utförda av internationellt erkända institutioner. Här ingår aspekter som arbetsmiljöförhållanden, respekt för mänskliga rättigheter och förekomst av korruption.

66%
av inköpen av direkt material, mätt i pengar, kom från leverantörer som genomgått CSR-utvärdering under 2010-2012.

Resultat från utvärderingen 2012
År 2012 kom 66% (60) av inköpen av direkt material, mätt i pengar, från leverantörer som under 2010-2012 genomgått en självutvärdering baserat på Volvokoncernens CSR-krav (CSR - Corporate Social Responsibility eller Ansvarsfullt företagande).

Av de 66% som deltog i självutvärderingen godkändes 80%. För de som inte uppfyllde kraven berodde detta nästan uteslutande på att de saknar system för att föra kraven vidare till sina leverantörer, vilket är ett av de krav som ställs. Resterande fallerade på att de inte har övriga processer på plats för att uppfylla kraven. De leverantörer som inte godkänns ombeds att göra en åtgärdsplan.

Av leverantörerna från länder som utifrån ett CSR-perspektiv bedöms som högriskområden genomförde 64% utvärderingen. Mätt som volym var andelen 84%. Av de leverantörer i högriskländer som genomförde utvärderingen blev 74% godkända.

Under 2013 kommer Volvokoncernen att fortsätta fokusera på utvärdering av leverantörer lokaliserade i identifierade hög- och medelriskländer från ett CSR-perspektiv, samt arbeta med de leverantörer som inte godkänts för att se till att koncernens krav uppfylls.

Läs mer i Volvo Sustainability Report 2012.