2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Bruttomarginal, %1) 21,9 23,7 23,3 13,9 21,3 22,6 22,7 21,8 21,6 19,2 17,9
Forsknings- och utvecklingskostnader i % av nettoomsättning1) 5,0 4,4 5,0 6,3 4,9 4,0 3,4 3,3 3,8 3,9 3,3
Försäljningskostnader i % av nettoomsättning1) 9,0 8,0 8,8 11,4 8,7 8,9 8,0 8,5 9,1 9,1 8,7
Administrationskostnader i % av nettoomsättning1) 1,9 2,3 2,2 2,8 2,3 2,6 2,6 2,7 2,6 3,0 3,1
Avkastning på eget kapital, % 12,9 23,1 16,0 –19,7 12,1 18,1 19,6 17,8 13,9 0,4 1,7
Räntetäckningsgrad, ggr1) 6,7 9,6 5,9 –4,7 8,8 20,7 26,1 16,7 11,0 1,9 2,2
Självfinansieringsgrad, % 18 118 270 137 5 153 189 116 163 152 110
Självfinansieringsgrad Industriverksamheten, % 72 210 294 –16 78 265 235 173 268 243 196
Finansiell ställning Industriverksamheten, Mkr –22.978 –19.346 –24.691 –41.489 –29.795 –4.305 23.076 18.675 18.110 –2.426 –6.063
Finansiell nettoställning i % av eget kapital –29,3 –25,2 –37,4 –70,9 –39,7 –5,7 29,2 23,7 25,8 –3,3 –7,7
Andel eget kapital, % 25,7 24,3 23,3 20,2 22,7 25,7 33,7 30,6 31,3 31,4 32,8
Andel eget kapital Industriverksamheten, % 30,9 28,5 26,9 23,8 28,4 30,8 40,6 40,4 40,0 40,5 42,4
Andel eget kapital exklusive minoritetsintresse, % 25,2 23,9 23,0 20,0 22,6 25,6 33,6 30,5 31,2 31,3 32,7

1) Uppgifterna avser industriverksamheten. För perioder t.o.m. 2006 ingår Volvo Financial Services konsoliderat enligt kapitalandelsmetoden.