Mkr 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Nettoomsättning 303.647 310.367 264.749 218.361 303.667 285.405 258.835 240.559 211.076 183.291 186.198
Kostnad för sålda produkter –235.085 –235.104 –201.797 –186.167 –237.578 –219.600 –199.054 –186.662 –164.170 –146.879 –151.569
Bruttoresultat 68.562 75.263 62.952 32.194 66.089 65.805 59.781 53.897 46.906 36.412 34.629
                       
Forsknings- och utvecklingskostnader –14.794 –13.276 –12.970 –13.193 –14.348 –11.059 –8.354 –7.557 –7.614 –6.829 –5.869
Försäljningskostnader –28.248 –26.001 –24.149 –25.334 –27.129 –26.068 –21.213 –20.778 –19.369 –16.866 –16.604
Administrationskostnader –5.669 –7.132 –5.666 –5.863 –6.940 –7.133 –6.551 –6.301 –5.483 –5.467 –5.658
Övriga rörelseintäkter och kostnader –2.160 –1.649 –2.023 –4.798 –1.915 163 –3.466 –588 –618 –1.367 –4.152
Resultat från andelar i intresseföretag –23 –81 –86 –14 25 430 61 –557 27 200 182
Resultat från övriga aktieinnehav –47 –225 –58 –6 69 93 141 37 830 –3.579 309
Rörelseresultat 17.622 26.899 18.000 –17.013 15.851 22.231 20.399 18.153 14.679 2.504 2.837
                       
Ränteintäkter och liknande resultatposter 510 608 442 390 1.171 952 666 654 821 1.096 1.217
Räntekostnader och liknande resultatposter –2.476 –2.875 –3.142 –3.559 –1.935 –1.122 –585 –972 –1.254 –1.888 –1.840
Övriga finansiella intäkter och kostnader –301 297 213 –392 –1.077 –504 –181 181 –1.210 –55 –201
Resultat efter finansiella poster 15.355 24.929 15.514 –20.573 14.010 21.557 20.299 18.016 13.036 1.657 2.013
                       
Inkomstskatter –4.097 –6.814 –4.302 5.889 –3.994 –6.529 –3.981 –4.908 –3.129 –1.334 –590
Periodens resultat 11.258 18.115 11.212 –14.685 10.016 15.028 16.318 13.108 9.907 323 1.423
                       
Hänförligt till:                      
Moderbolagets aktieägare 11.039 17.751 10.866 –14.718 9.942 14.932 16.268 13.054 9.867 298 1.393
Minoritetsandelar i resultat 219 364 346 33 74 96 50 54 40 25 30
  11.258 18.115 11.212 –14.685 10.016 15.028 16.318 13.108 9.907 323 1.423