Mdr kr 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Rörelseresultat 17,6 26,9 18,0 –17,0 15,9 22,2 20,4 18,2 14,7 2,5 2,8
Avskrivningar 14,7 13,9 13,8 15,2 13,5 12,5 12,4 9,9 10,0 10,2 10,8
Övriga ej kassapåverkande poster 1,4 1,3 1,6 4,4 –0,2 –0,5 0,7 0,4 –0,1 4,9 2,0
Förändringar i rörelsekapital –21,9 –15,1 4,8 16,9 –23,3 –9,9 –7,7 –4,7 –1,4 0,4 1,0
Fordringar i kundfinansierings-verksamhet, netto - - –7,8 –7,4 –4,3 –5,7
Finansiella poster och inkomstskatt –8,0 –7,3 –5,5 –4,6 –5,2 –5,9 –4,3 –2,0 –0,5 –0,9 –1,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten 3,8 19,7 32,7 14,9 0,7 18,4 21,5 14,0 15,3 12,8 9,6
                       
Investeringar i anläggningstillgångar –14,6 –12,6 –10,4 –10,5 –12,7 –10,1 –10,0 –10,3 –7,4 –6,0 –6,7
Investeringar i leasingtillgångar –10,0 –7,4 –4,8 –4,2 –5,4 –4,8 –4,6 –4,5 –4,4 –5,3 –5,2
Försäljning av anläggnings- och leasingtillgångar 3,1 3,3 3,1 3,8 2,9 2,9 3,2 2,6 2,4 2,9 3,2
Aktier och andelar, netto –1,2 –0,1 –0,1 0,0 0,0 0,4 –5,8 0,3 15,1 –0,1 –0,1
Förvärv och avyttringar av dotterbolag och andra affärsenheter, netto 3,4 –1,6 0,6 0,2 –1,3 –15,0 0,5 0,7 –0,1 0,0 –0,2
Räntebärande fordringar inklusive kortfristiga placeringar, netto 3,7 2,6 6,8 –8,9 10,9 3,6 7,7 –1,3 –6,4 –2,0 –1,5
Återstår efter nettoinvesteringar –11,8 3,9 27,9 –4,7 –4,9 –4,6 12,5 1,5 14,5 2,3 –0,9
                       
Nettoförändring av lån 14,1 8,7 –25,7 12,6 18,2 28,7 –2,6 3,6 –8,8 1,9 –0,1
Återköp egna aktier - - 0,0 –1,8 –2,5
Utdelning/utbetalning till AB Volvos aktieägare –6,1 –5,1 0,0 –4,1 –11,1 –20,3 –6,8 –5,1 –3,4 –3,4 –3,4
Utdelning till minoritetsägare 0,0 0,0 –0,1
Övrigt 0,0 0,0 0,0 –0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Förändring av likvida medel, exkl. omräkningsdifferenser –3,8 7,5 2,1 3,7 2,2 3,8 3,1 –1,8 –0,2 0,9 –4,3
                       
Omräkningsdifferenser på likvida medel –0,8 –0,1 –0,4 –0,2 1,0 0,0 –0,5 1,1 –0,2 –0,6 –0,7
Förändring av likvida medel –4,6 7,4 1,7 3,5 3,2 3,8 2,6 –0,7 –0,4 0,3 –5,0