Mkr 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Immateriella anläggningstillgångar 40.373 39.507 40.714 41.628 43.958 36.508 19.117 20.421 17.612 16.756 17.045
Fastigheter, maskiner och inventarier 55.004 54.540 54.242 55.280 57.270 47.210 34.379 35.068 31.151 30.640 30.799
Tillgångar i operationell leasing 29.022 23.922 19.647 20.388 25.429 22.502 20.501 20.839 19.534 21.201 23.525
Aktier och andelar 2.890 1.874 2.098 2.044 1.953 2.219 6.890 751 2.003 22.206 27.492
Varulager 40.409 44.599 39.837 37.727 55.045 43.645 34.211 33.937 28.598 26.459 28.305
Fordringar i kundfinansierings- verksamhet 80.989 78.699 72.688 81.977 98.489 78.847 64.742 64.466 51.193 46.002 46.998
Räntebärande fordringar 5.635 3.638 2.757 3.044 5.101 4.530 4.116 1.897 3.384 6.632 5.490
Övriga fordringar 55.531 59.877 53.154 50.575 61.560 55.152 42.567 42.881 35.747 32.621 33.990
Anläggningstillgångar för försäljning 9.348 136 1.692 805
Likvida medel 28.889 37.241 32.733 37.910 23.614 31.034 31.099 36.947 34.746 28.735 25.578
Tillgångar 338.742 353.244 318.007 332.265 372.419 321.647 258.427 257.207 223.968 231.252 239.222
                       
Eget kapital1) 86.914 85.681 74.121 67.034 84.640 82.781 87.188 78.760 70.155 72.636 78.525
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 6.697 6.665 7.510 8.051 11.705 9.774 8.692 11.986 14.703 15.288 16.236
Övriga avsättningar 21.787 20.815 18.992 19.485 29.076 27.084 20.970 18.556 14.993 15.048 16.721
Räntebärande skulder 131.842 130.479 123.695 156.852 145.727 108.318 66.957 74.885 61.807 74.092 72.437
Skulder hänförliga till anläggningstillgångar för försäljning 4.716 135 272 280
Övriga skulder 91.502 104.888 93.554 80.571 101.271 93.690 74.340 73.020 62.310 54.188 55.303
Eget kapital och skulder 338.742 353.244 318.007 332.265 372.419 321.647 258.427 257.207 223.968 231.252 239.222
                       
1) varav minoritetsintresse 1.266 1.100 1.011 629 630 579 284 260 229 216 247
Ställda panter 4.099 1.832 3.339 958 1.380 1.556 1.960 3.255 3.046 3.809 3.610
Eventualförpliktelser 17.763 17.154 11.003 9.607 9.427 8.153 7.726 7.850 9.189 9.611 9.334