Mkr 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Immateriella anläggningstillgångar 40.267 39.385 40.613 41.532 43.909 36.441 19.054 20.348 17.570 16.662 16.919
Fastigheter, maskiner och inventarier 54.899 54.446 54.169 55.208 57.185 47.132 30.493 31.330 27.260 27.248 27.789
Tillgångar i operationell leasing 21.263 16.749 13.217 13.539 16.967 13.850 11.822 10.260 8.477 8.976 11.155
Aktier och andelar 2.884 1.871 2.080 2.025 1.935 2.189 16.565 10.357 10.116 30.022 34.750
Varulager 40.057 43.828 38.956 35.765 54.084 43.264 33.893 33.583 28.291 25.848 27.564
Fordringar i kundfinansierings- verksamhet 1.397 1.702 1.428 1.367 975 1.233 1.193 1.377 230 118 99
Räntebärande fordringar 11.011 6.734 11.153 8.010 6.056 13.701 13.214 7.691 12.127 9.413 8.495
Övriga fordringar 54.324 59.062 52.358 49.008 60.586 55.970 43.335 43.992 36.535 33.079 34.256
Anläggningstillgångar för försäljning 9.348 136 1.692 805
Likvida medel 27.146 35.951 31.491 37.404 22.575 30.026 29.907 36.047 34.628 28.102 24.154
Tillgångar 253.248 269.076 245.602 245.550 264.272 243.806 200.281 194.985 175.234 179.468 185.181
                       
Eget kapital 78.321 76.682 66.101 58.485 75.046 75.129 87.188 78.760 70.155 72.636 78.525
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 6.663 6.635 7.478 8.021 11.677 9.746 8.661 11.966 14.677 15.264 16.218
Övriga avsättningar 19.653 19.101 17.240 17.456 27.015 25.372 19.385 17.164 14.115 12.792 13.893
Räntebärande skulder 54.472 55.394 59.857 78.890 46.749 38.286 9.779 13.097 13.968 24.677 22.494
Skulder hänförliga till anläggningstillgångar för försäljning 4.716 135 272 280
Övriga skulder 94.139 106.548 94.791 82.426 103.785 95.273 74.988 73.998 62.319 54.099 54.051
Eget kapital och skulder 253.248 269.076 245.602 245.550 264.272 243.806 200.281 194.985 175.234 179.468 185.181