Vision, värderingar och önskad postion

Vår vision
Volvokoncernens vision är att bli världsledande inom hållbara transportlösningar genom att:

  • skapa värde för kunder inom utvalda segment
  • leda utvecklingen av produkter och tjänster för transport- och infrastrukturindustrin
  • driva kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön
  • arbeta med energi, passion och respekt för individen.

Våra värderingar
Volvokoncernen ser företagskulturen som en unik tillgång eftersom den är svår för konkurrenter att kopiera. Genom att tillvarata och stärka den kunskap och kultur som vi har byggt upp genom åren, kan vi uppfylla vår vision.

Kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön utgör Volvokoncernens gemensamma grund och är en viktig del av vår företagskultur. Värderingarna har lång tradition och genomsyrar vår organisation, våra produkter och vårt sätt att arbeta. Vårt mål är att upprätthålla en ledande ställning inom dessa områden.

Kvalitet
Kvalitet är ett uttryck för vår målsättning att erbjuda pålitliga produkter och tjänster. I alla delar av verksamheten, från produktutveckling och tillverkning till leverans och kundsupport, är det kundernas behov och förväntningar som står i fokus. Vårt mål är att nå eller överträffa deras förväntningar. Med ett kundfokus som bygger på allas engagemang och deltagande har vi målet att vara nummer ett i kundtillfredsställelse. Detta bygger på en kultur där alla medarbetare är lyhörda och medvetna om vad som behöver åstadkommas för att bli den bästa affärspartnern.

Säkerhet
Säkerhet handlar om hur våra produkter används i samhället. Vi har sedan lång tid en ledande position i säkerhetsfrågor, vårt mål är att det ska vara så även framgent. Säkerhetstänkandet är en integrerad del av vårt produktutvecklingsarbete. Våra medarbetare har hög medvetenhet om säkerhetsfrågor, och vi använder kunskap från våra interna haverikommissioner i produktutvecklingen. Vårt mål är att minska risken för olyckor och konsekvenserna vid eventuella olyckor, samt att förbättra den personliga säkerheten och arbetsmiljön för förarna av våra fordon. Vår långsiktiga vision är noll olyckor.

Omsorg om miljön
Vi tycker att det är självklart att våra produkter och vår verksamhet ska ha minsta möjliga negativa påverkan på miljön. Vi arbetar för att ytterligare förbättra energieffektiviteten och minska utsläppen från alla delar av vår verksamhet med särskilt fokus på användningen av våra produkter. Vårt mål är att Volvokoncernen ska rankas som en ledare i vår bransch inom omsorg om miljön. För att nå detta mål, strävar vi efter helhetssyn, kontinuerlig förbättring, teknisk utveckling och effektivt resursutnyttjande.

Volvokoncernens önskade position 2020
  • Vi är bland de mest lönsamma i vår industri
  • Vi är kundernas närmaste affärspartner
  • Vi har tagit tillvara på tillväxtmöjligheter
  • Vi är erkända som innovatörer inom energieffektiva transportlösningar
  • Vi är ett globalt team av högpresterande medarbetare