"Vi har nu tagit de första stegen på en resa som kommer att vara full av utmaningar, men jag är övertygad om att det finns potential att över tid öka försäljningen och förbättra lönsamheten."

VD-kommentar

Det bästa året hittills

Ett rekordår. Så skulle man kunna sammanfatta 2011. Vi lägger det bästa året hittills bakom oss och jag kan stolt konstatera att allt det hårda arbete som Volvokoncernens anställda lagt ner på att leverera de bästa produkterna, tjänsterna och servicen gav resultat.

För helåret 2011 genererade Volvokoncernen den högsta nettoomsättningen, det bästa rörelseresultatet och den högsta rörelsemarginalen hittills. Nettoomsättningen steg till 310 miljarder kronor (265), rörelseresultatet förbättrades till 26,9 miljarder kronor (18,0) och rörelsemarginalen var 8,7% (6,8). Samtidigt steg avkastningen på det operativa kapitalet i industriverksamheten till 28,8% och avkastningen på eget kapital i koncernen till 23,1%.

Framgångar på flera plan
Framgång kan mätas på många olika sätt, i försäljning, i order eller i marknadsandelar. Jag anser att speciellt marknadsandelar ger en snabb och viktig indikation på vad våra kunder verkligen tycker om våra produkter och hur vi står oss mot konkurrenterna. Ett tydligt kvitto på om vi gör rätt saker.

Låt mig ta ett par exempel från året som gick. Det är värt att lyfta fram att Renault Trucks bibehöll sina marknadsandelar i Europa trots en svag efterfrågan på sina traditionellt starka marknader i södra Europa. Volvovarumärket skördade stora framgångar och i det tunga segmentet i Europa ökade man andelen med två procentenheter till rekordhöga 16,0%. Den europeiska marknaden försvagades något mot slutet av året men har därefter stabiliserat sig på den nya, något lägre nivån.

Även i Nordamerika ökade marknadsandelarna. I USA hade Volvo och Mack tillsammans 19,8% av marknaden för tunga lastbilar. Efter flera tröga år börjar det nu se väldigt positivt ut i Nordamerika där vi har gjort ett genombrott med våra egna motorer och växellådor; en oslagbar kombination med en bränsleförbrukning som hyllas av våra kunder.

I Brasilien steg våra marknadsandelar till 17,1% för tunga lastbilar och för första gången var Volvo ledande i toppen av det tunga segmentet. Den brasilianska marknaden kommer kortsiktigt att påverkas av den övergång till nya emissionsregler som skedde vid årsskiftet men vi har en positiv syn på den långsiktiga utvecklingen i Brasilien och övriga Sydamerika.

Även Volvo Construction Equipment (Volvo CE) har stärkt sina positioner på flera av världens tillväxtmarknader. I Kina tog våra varumärken Volvo och SDLG över positionen som marknadsledande inom hjullastare och grävmaskiner. SDLG lanserade nyligen nya modeller av grävmaskiner så vi har förhoppningar om att framgångarna på denna jättemarknad ska fortsätta.

Jag vill också lyfta fram våra hybridbussar som väcker ett allt större intresse världen över.

Ökad lönsamhet
Överlag goda marknader och stigande marknadsandelar med kraft av konkurrenskraftiga produkter innebar att vi levererade drygt 238.000 lastbilar under 2011 – en ökning med 32% jämfört med föregående år. Nettoomsättningen i lastbilsrörelsen passerade 200 miljarder kronor och lönsamheten förbättrades till en rörelsemarginal på 9,1%.

Volvo CE ökade sina leveranser med nästan 30% till den nya rekordnivån 84.000 maskiner. Året var intensivt med lansering av många nya produkter och en fortsatt expansion på tillväxtmarknaderna. Trots en kraftig motvind från den svaga dollarn levererade Volvo CE ett rörelseresultat på 6,7 miljarder kronor och en rörelsemarginal på 10,2%.

Volvo Bussar hade ett ur historiskt perspektiv bra år sett från både volym- och lönsamhetssynpunkt. Detta åstadkoms genom att satsningarna i tillväxtmarknaderna utvecklades mycket bra och kompenserade de fortsatt svaga marknaderna i Europa och USA. Rörelseresultatet steg till 1 miljard kronor och rörelsemarginalen förbättrades till 4,6%, vilket är under genomsnittet för koncernen men bra ur ett konkurrentperspektiv.

Volvo Penta påverkades av en fortsatt svag marknad för marinmotorer och under senare delen av året även för industrimotorer, men gjorde trots det ett rörelseresultat på nästan 800 Mkr med en rörelsemarginal på 8,8%.

För vår kundfinansieringsverksamhet i VFS gick utvecklingen åt rätt håll med portföljtillväxt och minskade kreditförluster.

Även Volvo Aero hade att tampas med en betydande motvind från valutakurserna. Trots det uppgick Volvo Aeros rörelsemarginal till 5,2%.

Under min företrädare Leif Johanssons 14 år som koncernchef etablerade sig Volvokoncernen som en av världens största tillverkare av kommersiella fordon med starka positioner på mogna marknader och med en allt mer betydelsefull närvaro i tillväxtmarknaderna. Som ett led i att ytterligare renodla Volvokoncernen mot tunga kommersiella fordon, inledde vi under året en process som syftar till att sälja Volvo Aero.

Finansiellt stark koncern
Med kraft av den förbättrade lönsamheten och det goda kassaflödet var nettoskulden i industriverksamheten nere på 25% av eget kapital vid årsskiftet, vilket gör att koncernen står finansiellt stark i en omvärld som under inledningen av 2012 präglas av oro på de finansiella marknaderna och osäkerhet om den makroekonomiska utvecklingen.

Styrelsen föreslår en utdelning på 3,00 kronor per aktie för 2011, vilket är en höjning med 50 öre per aktie jämfört med föregående år.

Omorganisation för ökad försäljning och lönsamhet
Vi har en ny vision – att bli världsledande inom hållbara transportlösningar. Vi ska göra det genom att skapa värde för våra kunder och leda utvecklingen i våra branscher. Vi har nya finansiella mål, en ny organisation och flera nya ledningsgrupper på plats. Den 1 januari 2012 infördes Volvokoncernens nya organisation som syftar till att bättre ta tillvara den globala potentialen hos våra produkter och varumärken och att öka koncernens effektivitet.

Mot bakgrund av koncernens mycket positiva utveckling under senare år befinner vi oss i ett gynnsamt läge. Därmed inte sagt att allt kommer att gå av sig självt. Mycket arbete återstår. Vi har nu tagit de första stegen på en resa som kommer att vara full av utmaningar, men jag är övertygad om att det finns potential att över tid öka försäljningen och förbättra lönsamheten. Det är en resa jag ser väldigt mycket fram emot.

Olof Persson
VD och koncernchef