Risker och osäkerhetsfaktorer

Kontrollerat risktagande

Affärsverksamhet inbegriper risker - ett kontrollerat risktagande är en förutsättning för att upprätthålla en uthålligt god lönsamhet.

Risk kan vara beroende av händelser i omvärlden och påverka en viss bransch eller marknad. Risken kan även vara rent företagsspecifik. Inom Volvo arbetas dagligen med att identifiera, mäta och hantera risker – i vissa fall kan koncernen påverka sannolikheten att en riskrelaterad händelse inträffar. I de fall händelsen ligger utom koncernens kontroll inriktas arbetet på att mildra konsekvenserna. Volvokoncernen är exponerad mot tre huvudkategorier av risker:

Omvärldsrisk – såsom fordonsbranschens cykliska natur, den hårda konkurrensen och prisförändringar samt ändrade krav till följd av regleringar.

Finansiell risk – som valutakursförändringar, ränteförändringar, marknadsvärde på aktier och andra finansiella instrument samt kredit- och likviditetsrisker.

Verksamhetsrisk – som produktförnyelse, beroende av leverantörer, skydd av immateriella tillgångar, rättstvister och humankapitalrisker.