Volvokoncernen

Nettoomsättning
Volvokoncernens nettoomsättning steg med 17% till 310.367 Mkr under 2011, jämfört med 264.749 Mkr föregående år.

Rörelseresultat
Volvokoncernens rörelseresultat förbättrades till 26.899 Mkr (18.000).

Industriverksamhetens rörelseresultat steg till 25.957 Mkr, jämfört med 17.834 Mkr föregående år. Kundfinansieringsverksamhetens rörelseresultat steg till 942 Mkr (167).

Finansnetto
Årets räntenetto var -2.267 Mkr, jämfört med -2.700 Mkr föregående år. 

Under året påverkades Övriga finansiella intäkter och kostnader positivt  med 544 Mkr från marknadsvärdering av derivat som används för att eliminera ränteexponeringen i låneportföljen. Under 2010 var påverkan positiv och uppgick till 871 Mkr.

Vid två tillfällen 2010 devalverades valutan i Venezuela  vilket hade en negativ påverkan på  koncernens Övriga finansiella intäkter och kostnader om totalt 274 Mkr under 2010.

Inkomstskatter
Årets skattekostnad uppgick till 6.814 Mkr (4.302) och skattesatsen var 27% (28).

Periodens resultat och resultat per aktie
Periodens resultat uppgick till 18.115 Mkr (11.212), vilket motsvarar ett resultat per aktie efter utspädning på 8:75 kronor (5:36). Avkastningen på eget kapital var 23,1% (16,0).