Jämfört med föregående år, Mkr  
Nettoomsättning(1 –20.286
Kostnad för sålda produkter 13.280
Forsknings- och utvecklingskostnader 397
Försäljnings- och administrationskostnader 1.408
Sammanlagd effekt av valutakursförändringar på rörelseresultatet –5.201
1) Koncernens försäljningsvärde redovisas till månatliga genomsnittskurser och effekten av gjorda valutasäkringar redovisas bland "Kostnad för sålda produkter".