Mkr 2011 2010
Leasing och finansiella intäkter 8.883 9.031
Leasing och finansiella kostnader –5.693 –5.974
Bruttoresultat 3.190 3.057
     
Försäljnings- och administrationskostnader –1.645 –1.526
Kostnader för osäkra fordringar –682 –1.438
Övriga rörelseintäkter och kostnader 78 73
Rörelseresultat 942 167
     
Inkomstskatter –323 –134
Periodens resultat 619 32
     
  Avkastning på eget kapital 7,3 0,4