Mkr 2011 2010
Nettoomsättning 303.589 257.375
Kostnad för sålda produkter –231.516 –197.480
Bruttoresultat 72.073 59.895
   Bruttomarginal, % 23,7 23,3
     
Forsknings- och utvecklingskostnader –13.276 –12.970
Försäljningskostnader –24.383 –22.649
Administrationskostnader –7.105 –5.640
Övriga rörelseintäkter och kostnader –1.045 –659
Resultat från innehav av intressebolag –82 –86
Resultat från övriga aktieinnehav –225 –57
Rörelseresultat Industriverksamheten 25.957 17.834
     
   Rörelsemarginal, % 8,6 6,9