Mkr   2011 2010
Periodens resultat   18.115 11.212
   Omräkningsdifferenser avseende utlandsverksamhet   –980 –3.891
   Omräkningsdifferenser avseende säkringsredovisning för nettoinvesteringar i utlandsverksamhet   –3 113
  Ackumulerade kursdifferenser återförda till resultatet   –30 –95
   Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning   39 148
   Förändring av säkringsreserv  Not 19 –144 –156
Övrigt totalresultat, netto efter inkomstskatter   –1.118 –3.881
Periodens totalresultat   16.997 7.331
       
       
Hänförligt till:      
Moderbolagets aktieägare   16.551 7.016
Minoritetsandelens resultat   446 315
    16.997 7.331
       
       
1) Sedan 1999, då koncernens verksamhet inriktades mot kommersiella fordon.