Industriverksamheten   Kundfinansiering   Elimineringar    Volvokoncernen
Mkr   2011 2010   2011 2010   2011 2010   2011 2010
Nettoomsättning  Not 6, 7 303.589 257.375   8.883 9.031   –2.104 –1.658   310.367 264.749
Kostnad för sålda produkter   –231.516 –197.480   –5.693 –5.974   2.104 1.658   –235.104 –201.797
Bruttoresultat   72.073 59.895   3.190 3.057   0 0   75.263 62.952
                         
Forsknings- och utvecklingskostnader  Not 6 –13.276 –12.970   0 0   0 0   –13.276 –12.970
Försäljningskostnader   –24.383 –22.649   –1.618 –1.500   0 0   –26.001 –24.149
Administrationskostnader   –7.105 –5.640   –27 –25   0 0   –7.132 –5.666
Övriga rörelseintäkter och kostnader  Not 8 –1.045 –659   –603 –1.365   0 0   –1.649 –2.023
Resultat från innehav av intressebolag  Not 5, 6 –82 –86   0 0   0 0   –81 –86
Resultat från övriga aktieinnehav  Not 5 –225 –57   0 0   0 0   –225 –58
Rörelseresultat   25.957 17.834   942 167   0 0   26.899 18.000
                         
Ränteintäkter och liknande resultatposter   644 544   0 0   –37 –102   608 442
Räntekostnader och liknande resultatposter   –2.912 –3.244   0 0   37 102   –2.875 –3.142
Övriga finansiella intäkter och kostnader  Not 9 297 213   0 0   0 0   297 213
Resultat efter finansiella poster   23.986 15.347   942 167   0 0   24.929 15.514
                         
Inkomstskatter  Not 10 –6.490 –4.168   –323 –134   0 0   –6.814 –4.302
Periodens resultat*   17.496 11.179   619 32   0 0   18.115 11.212
                         
*Hänförligt till:                        
Moderbolagets aktieägare                     17.751 10.866
Minoritetsandelar i resultat  Not 11                   364 346
                      18.115 11.212
                         
Resultat per aktie före utspädning, kronor  Not 19                   8,76 5,36
Resultat per aktie efter utspädning, kronor  Not 19                   8,75 5,36