Resultatutveckling

Förbättrad lönsamhet

För helåret 2011 genererade Volvokoncernen den högsta nettoomsättningen, det bästa rörelseresultatet och den högsta rörelsemarginalen hittills.1)

1) Justerat för ändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter ökade nettomsättningen med 20%.