Kundfinansierings- verksamheten

Den totala nyfinansieringsvolymen under 2011 uppgick till 44,8 miljarder kronor (35,1). Nyfinansieringen justerat för förändrade valutakurser steg med 35% jämfört med 2010 detta som ett resultat av ökade försäljningsvolymer för Volvokoncernens produkter och stabila penetrationsnivåer. Totalt finansierades 49.757 nya fordon och maskiner från Volvokoncernen (34.522). På de marknader där finansiering erbjuds var den genomsnittliga penetrationsgraden 25% (25).

Den 31 december 2011 uppgick kreditportföljen till 95.544 Mkr (84.550). Under 2011 ökade kreditportföljen med 13.8% (-4,4) justerat för förändrade valutakurser. Kreditportföljens upplåning är fullt matchad när det gäller löptider, räntenivåer och valutor i enlighet med Volvokoncernens policy. För mer information se not 15.

Årets rörelseresultat uppgick till 942 Mkr jämfört med 167 Mkr föregående år. Avkastningen på eget kapital var 7.3% (0.4). Vid årets slut uppgick soliditeten till 9.1% (9.0). Det förbättrade resultatet är framför allt en effekt av lägre kreditförluster och ökade tillgångar som ger avkastning. Under året uppgick avsättningarna för osäkra fordringar till 682 Mkr (1.438) medan bortskrivningarna uppgick till 804 Mkr (1.460). Under 2011 motsvarade bortskrivningarna 0,93% av kreditportföljen (1,65). Den sammanlagda andelen kreditreserver i förhållande till kreditportföljen var 1,33% den 31 december 2011 (1,69).