Industriverksamheten

Nettoomsättningen i Volvokoncernens industriverksamhet steg under 2011 med 18% till 303.589 Mkr (257.375).

Jämfört med 2010 ökade försäljningen i samtliga av koncernens geografiska marknadsområden. Försäljningen steg kraftigt i östra Europa och utvecklades mycket positivt i Nordamerika, Sydamerika och Asien. I västra Europa försvagades efterfrågan mot slutet av året.

Kraftig resultatförbättring
Under 2011 steg rörelseresultatet i Volvokoncernens industriverksamhet till 25.957 Mkr, jämfört med 17.834 Mkr föregående år. Industriverksamhetens rörelsemarginal uppgick till 8,6% (6,9).

Resultatförbättringen är framför allt en effekt av ökad försäljning och förbättrad kostnadstäckning i det industriella systemet, som en effekt av högre tillverkningsnivåer.

Under 2011 uppgick forsknings- och utvecklingskostnaderna till 13.276 Mkr (12.970). De fortsatt höga kostnaderna beror huvudsakligen på projekt relaterade till ny emissionslagstiftning i Europa och Sydamerika samt utveckling av produkter för tillväxtmarknaderna.

Försäljningskostnaderna steg med 8% och administrationskostnaderna med 26%.

Eftersom avkastningen på eget kapital uppgick till 23,1% avsattes 550 Mkr i vinstdelning till anställda.

Valutapåverkan på rörelseresultatet
Rörelseresultatet för 2011 påverkades negativt  med cirka 5,2 miljarder kronor till följd av förändrade valutakurser jämfört med 2010 huvudsakligen som en konsekvens av att dollarn varit svag under en stor del av året.