Växande marknader

Marknaden för tunga lastbilar i Europa 29 (EU:s 27 medlemsstater samt Norge och Schweiz) växte under 2011 med 35% till 242.400 tunga lastbilar jämfört med 179.200 året före. Under 2012 förväntas marknaden för tunga lastbilar i Europa 29 uppvisa en viss minskning till en nivå på omkring 220.000 lastbilar. Inledningen på året förväntas vara svag med en gradvis ökande efterfrågan när kunderna börjar föryngra sina flottor inför de nya emissionsregler som införs 2014.

Marknaden för anläggningsmaskiner steg kraftigt under 2011 jämfört med det svaga 2010. Mätt i antal enheter steg totalmarknaden med 31%. Trots den kraftiga ökningen så befann sig marknaden långt under toppnivåerna från 2007. Den europeiska marknaden för anläggningsmaskiner förväntas växa med 10-20% under 2012.

Den europeiska bussmarknaden var under året svag med hård konkurrens. Efterfrågan på marinmotorer präglades av en avvaktande hållning bland båtköparna och utvecklingen förstärktes av den globala oron på världens finansmarknader. Finansoron påverkade även marknaden för industrimotorer där efterfrågan mattades av från höga nivåer.