Organisationsnummer 556012-5790
Belopp i miljoner kronor (Mkr) där annat ej anges. Beloppen inom parentes anger 2010 års värden.

AB Volvo är moderbolag i Volvokoncernen och verksamheten omfattar koncernens huvudkontor med tillhörande staber samt vissa koncerngemensamma funktioner.

I resultat från aktier och andelar i koncernföretag ingår utdelningar med 2.719 (8.145) samt koncernbidrag, transferprisjusteringar och royalties om netto 6.086 (5.126). Av utdelningarna erhölls 2.500 från Volvo Construction Equipment NV.

Bokfört värde av aktier och andelar i koncernföretag uppgick till 59.460 (59.429), varav 58.934 (58.903) avsåg aktier i helägda dotterbolag. Dotterbolagens motsvarande egna kapital (inklusive kapitalandel i obeskattade reserver men exklusive minoritetens andel) uppgick till 99.139 (90.261).

Av aktier och andelar i utomstående företag avsåg 413 (170) intresseföretag som i koncernbokslutet redovisas enligt kapitalandelsmetoden. De delar av intresseföretagens egna kapital som motsvarar AB Volvos ägarandel var 413 (322). I aktier och andelar i utomstående företag ingår börsnoterade aktier i Deutz AG bokförda till 299, vilket motsvarar börsvärdet vid årsskiftet. Omvärdering av innehavet har under året inneburit en minskning av värdet med 159, redovisad över eget kapital samt inkluderad i övrigt totalresultat i resultaträkningen.

Finansiell nettoskuld uppgick till 30.665 (30.376).

Eget riskbärande kapital (eget kapital med tillägg av obeskattade reserver) uppgick 42.163 eller 55% av balansomslutningen. Vid utgången av 2010 var motsvarande andel 54%.