Bundet eget kapital   Fritt eget kapital  
Mkr Aktiekapital Reservfond   Överkurs- fond Fond för verkligt värde Balanserade vinstmedel Totalt Summa eget kapital
Enligt balansräkning 31 december 2009 2.554 7.337   190 21 21.251 21.462 31.353
                 
Periodens resultat   10.328 10.328 10.328
                 
Övrigt totalresultat                
Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning:                
   Vinst/förlust vid verkligt värde-värdering   172 172 172
Övrigt totalresultat   172 172 172
                 
Periodens totala resultat   172 10.328 10.500 10.500
                 
Enligt balansräkning 31 december 2010 2.554 7.337   190 193 31.579 31.962 41.853
                 
Periodens resultat   5.481 5.481 5.481
                 
Övrigt totalresultat                
Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning:                
   Vinst/förlust vid verkligt värde-värdering   –159 –159 –159
Övrigt totalresultat   –159 –159 –159
                 
Periodens totala resultat   –159 5.481 5.322 5.322
                 
 Transaktioner med aktieägare                
Utdelning till AB Volvos aktieägare   –5.069 –5.069 –5.069
Aktierelaterade ersättningar   0 53 53 53
 Transaktioner med aktieägare   0 –5.016 –5.016 –5.016
                 
Enligt balansräkning 31 december 2011 2.554 7.337   190 34 32.044 32.268 42.159
                 
Ytterligare information avseende moderbolagets aktiekapital finns i kommentar till koncernens bokslut not 19.