Övergripande utmaningar

MORGONDAGENS TRANSPORTBEHOV

År 2012 fyller Volvokoncernen 85 år. År 1927 rullade den första serietillverkade Volvobilen ur fabriken i Göteborg. Under 85 års tid har Volvokoncernen utvecklat banbrytande produkter och tjänster.

Mycket har hänt sedan 1927. Volvo har utvecklats från en liten lokal industri till en av världens största tillverkare av lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner, med fler än 100.000 anställda, produktionsanläggningar i 20 länder och försäljning i över 190 länder.

Världen förändras i snabb takt och det gäller att hålla jämna steg. Det är idag viktigare än någonsin att förstå omvärlden, hur den påverkar Volvokoncernen och framförallt att förmå att agera på dessa förändringar för att möta morgondagens transportbehov. På de närmaste uppslagen förklaras några betydelsefulla utmaningar och vad Volvokoncernen gör för att möta dessa.

1. Befolkningstillväxt, urbanisering och megastäder
Det blir allt fler människor på jorden. År 2050 beräknas antalet människor överstiga 9 miljarder. Sedan 2008 lever över hälften av jordens befolkning i städer och om femtio år beräknas den siffran ha stigit till två tredjedelar. Den mest intensiva urbaniseringen sker i Afrika och Asien. Antalet megastäder och megaregioner med en befolkning på över 10 miljoner växer dessutom snabbt. Ungefär 20% av världens befolkning förväntas bo i städer med fler än 2 miljoner invånare år 2015.

Denna utveckling leder till ett ökat transportbehov.Stora mängder gods, varor och människor transporteras dagligen inom och till och från städerna. Städer, och i synnerhet stora städer, ställer särskilda krav på stads- och trafikplanering.

Dessutom behöver trafikstockningar, luftföroreningar och buller adresseras genom till exempel särskilt anpassade fordon för urbana miljöer.

2. Klimatförändringar, oljetillgång och alternativa bränslen
Klimatförändringarna är en av de mest komplexa och svåra frågorna i vår tid. Fossila bränslen är den största källan till utsläpp av växthusgaser, vilka anses orsaka klimatförändringarna. Under lång tid ansågs oljan vara en tillförlitlig energikälla men idag är oljan mycket ifrågasatt, framför allt på grund av de miljöproblem som är förknippade med oljan men även eftersom den framtida tillgången på olja är osäker på grund av sinande oljereserver och instabilitet i oljeproducerande regioner.

Det är inte längre en fråga om vi måste ställa om till ett fossilfritt samhälle utan hur detta skall gå till och i vilken takt det skall ske. Stora ansträngningar har gjorts för att utveckla användningen av alternativa, förnybara energikällor. Utvecklingen av alternativa bränslen ser dock olika ut i olika regioner beroende på naturtillgångarna, vilket innebär en utmaning att utveckla fordon som är anpassade för olika typer av drivmedel. Utvecklingen mot en storskalig användning av förnybara bränslen är även beroende av politiska beslut för att skapa den infrastruktur som krävs.

3. Brist på naturtillgångar och råmaterial
Befolkningstillväxten, en snabbt växande medelklass och ökad köpkraft leder till att allt fler konsumerar enligt västerländsk modell. Människan tar allt mer land och resurser i anspråk. Att använda resurserna mer effektivt är nödvändigt. Att återvinna än större andelar material blir därför allt viktigare för att säkerställa tillgång på material.

4. Säkerhet och trygghet
När transporterna ökar kommer trafiksäkerheten att bli ännu viktigare. Ämnet står högt på agendan för regeringar och institutioner världen över. Under kommande år kommer fokus på säkerhet i ett bredare perspektiv att öka ytterligare på grund av militära konflikter, brott, terrorism och naturkatastrofer. Detta påverkar säkerheten för förare, fordon och gods.

5. Kompetent arbetskraft
I industrialiserade länder har intresset för utbildning och arbete inom matematik, naturvetenskap och teknik minskat under flera år. Behovet av kompetenta medarbetare med denna typ av specialistkompetens kommer dock att öka i takt med att produkter och tjänster blir allt mer avancerade.