Med enkel av- och påstigning och effektiva biljettsystem förkortas restiden avsevärt.


Bus Rapid Transit

Löser morgondagens kollektivtrafikutmaningar redan idag
Utmaning

Över hela världen finns ett ökande behov av säkrare, effektivare och miljöanpassad kollektivtrafik. Särskilt städerna påverkas alltmer av trafikstockningar, luftföroreningar och buller. Trafikstockningar kostar samhället miljarder årligen och försämrar livskvaliteten för alla människor som dagligen spenderar timmar i trafiken för att ta sig till arbetet, skolan eller för att besöka familj och vänner.

Volvos lösning - BRT
Bus Rapid Transit (BRT) är ett kollektivtrafikkoncept särskilt utvecklat för städer för att möta det växande transportbehovet, effektivisera kollektivtrafiken samtidigt som bränsleförbrukning och avgasutsläpp minskar.

BRT består av separata filer för bussar med hög turtäthet och passagerarkapacitet. BRT kan jämföras med spårburen kollektivtrafik i form av restid, turtäthet, punktlighet och kapacitet. Investeringskostnaden är dock så låg som 5% av vad som krävs för ett tunnelbanesystem. Processen att utveckla och få på plats ett fungerande BRT-system är dessutom betydligt snabbare. BRT kompletteras dessutom med ett system för trafikövervakning i realtid och passagerarinformation. Systemet förser även trafikledningen med viktig data om fordonet såsom bränsleförbrukning, avstånd och hastighet.

Resultat
BRT-systemet reducerar både buss- och biltrafik och bidrar därmed till en säkrare och mer miljöanpassad trafik. De separata bussfilerna minskar risken för olyckor samtidigt som de bidrar till att sänka bränsleförbrukningen, och därmed även utsläppen, då bussarna inte behöver stanna och accelerera så ofta. Miljöpåverkan minskas ytterligare genom användning av större men färre och mer moderna bussar som transporterar fler människor på ett mycket snabbare sätt. En BRT-buss kan ta upp till 270 passagerare.

Att åka kollektivt kan uppfattas som omständligt, tråkigt och på vissa platser till och med förknippat med risker. BRT är dock ett attraktivt alternativ då det är snabbt, bekvämt, säkert och pålitligt. Tack vare de separata bussfilerna, hög turtäthet, enkel av- och påstigning kombinerat med ett effektivt biljettsystem förkortas restiden avsevärt jämfört med traditionella bussystem. Resenärerna har även tillgång till information om avgångs- och restid på busshållplatserna, på bussen och via mobila applikationer.

Konceptet utvecklades i den brasilianska staden Curitiba på 1970-talet och ett flertal städer runt om i världen ser BRT som en lovande lösning. Städer i Kanada, Frankrike, Nederländerna, Kina, Australien och USA har infört konceptet. I Mexiko City transporteras 450.000 människor dagligen via BRT-systemet vilket har reducerat stadens koldioxidutsläpp med 80.000 ton årligen. I Bogota sker 1,5 miljoner resor per dag med BRT vilket medför att utsläppen av koldioxid minskat med 300.000 ton årligen.