Bolagsstyrningsrapport

I mars 2011 beslutade styrelsen att per den 1 september 2011, då Leif Johansson avgick efter närmare 15 år som koncernchef, utse Olof Persson till ny VD och koncernchef för Volvo. Under året beslöt styrelsen vidare att införa nya finansiella mål för Volvokoncernen. Mot bakgrund av osäkerheten kring den makroekonomiska utvecklingen hade styrelsen under 2011 ett särskilt fokus på att löpande anpassa bolagets verksamhet efter rådande efterfrågan.