Förändringar i Eget kapital

    Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare    
    Aktie- Övriga Omräknings- Balanserade   Minoritets- Totalt eget
Mkr   kapital reserver(1 differenser vinstmedel Totalt intresse kapital
Enligt balansräkning 31 december 2009   2.554 123 6.112 57.616 66.405 629 67.034
                 
Övergångseffekt IFRS 3, kapitaliserade transaktionskostnader   –135 –135 –135
Totalt eget kapital vid periodens början   2.554 123 6.112 57.481 66.270 629 66.899
                 
Periodens resultat   10.866 10.866 346 11.212
                 
                 
Övrigt totalresultat                
Omräkningsdifferenser avseende utlandsverksamhet   –3.859 –3.859 –32 –3.891
Omräkningsdifferenser avseende säkringsredovisning för nettoinvesteringar i utlandsverksamhet   113 113 113
Ackumulerade kursdifferenser återförda till resultatet   –95 –95 –95
Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning: Not 5, 19              
    Vinst/förlust vid verkligt                
   värde-värdering   148 148 148
Förändring av säkringsreserv Not 19 –156 –156 –156
Övrigt totalresultat   –8 –3.841 –3.849 –32 –3.881
                 
                 
Periodens totala resultat   –8 –3.841 10.866 7.017 314 7.331
                 
Transaktioner med aktieägare                
Utdelning till aktieägare   –412 –412
Kapitaltillskott   358 358
Aktierelaterade ersättningar Not 27
Förändringar avseende minoritetsintressen   –180 –180 115 –65
Övriga förändringar   3 3 7 10
Transaktioner med aktieägare   –177 –177 68 –109
                 
                 
Enligt balansräkning 31 december 2010   2.554 115 2.271 68.170 73.110 1.011 74.121
                 
Periodens resultat   17.751 17.751 364 18.115
                 
                 
Övrigt totalresultat                
Omräkningsdifferenser avseende utlandsverksamhet   –1.062 - –1.062 82 –980
Omräkningsdifferenser avseende säkringsredovisning för nettoinvesteringar i utlandsverksamhet   –3 - –3 - –3
Ackumulerade kursdifferenser återförda till resultatet   –30 - –30 - –30
Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning:  Not 5, 19              
    Vinst/förlust vid verkligt                
   värde-värdering   39 - - 39 - 39
Förändring av säkringsreserv  Not 19 –144 - - –144 - –144
Övrigt totalresultat   –105 –1.095 - –1.200 82 –1.118
                 
                 
Periodens totala resultat   -105 –1.095 17.751 16.551 446 16.997
                 
Transaktioner med aktieägare                
Utdelning till aktieägare   –5.069 –5.069 –2 –5.071
Transaktioner med minoritetsintresse   –67 –67 - –67
Aktierelaterade ersättningar Not 27 57 57 57
Förändringar avseende minoritetsintressen   - - –356 –356
Övriga förändringar   –1 –1 1 0
Transaktioner med aktieägare   –5.080 –5.080 –357 –5.437
                 
                 
Enligt balansräkning 31 december 2011   2.554 10 1.176 80.841 84.581 1.100 85.681
                 

 1 Specifikation av övriga reserver återfinns i not 19.