Industri- verksamheten   Kund- finansiering   Elimineringar   Volvo- koncernen
Mkr   2011 2010   2011 2010   2011 2010   2011 2010
Den löpande verksamheten                        
Rörelseresultat   25.957 17.834   942 167   0 –1   26.899 18.000
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar Not 13 6.109 6.060   15 15   0 2   6.124 6.077
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar Not 12 3.227 3.282   20 23   0 0   3.247 3.305
Avskrivningar leasingtillgångar Not 13 2.083 1.996   2.537 2.415   1 –1   4.621 4.410
Övriga ej kassapåverkande poster Not 29 622 170   614 1.330   26 61   1.262 1.561
Total förändring i rörelsekapital varav   –4.180 4.576   –13.831 148   2.926 77   –15.085 4.801
  Förändring i kundfordringar   –3.094 –4.049   –101 316   0 0   –3.195 –3.733
  Förändring i kundfinansfordringar   –240 –174   –14.202 –1.271   3.007 98   –11.435 –1.347
  Förändring i lager   –7.099 –4.769   –155 847   0 1   –7.254 –3.921
  Förändring i leverantörsskulder   9.871 13.057   107 –46   0 0   9.978 13.011
  Övriga förändringar i rörelsekapital   –3.618 511   520 302   –81 –22   –3.179 791
Erhållna räntor och liknande poster   720 532     –42 –103   678 429
Erlagda räntor och liknande poster   –3.391 –2.768     12 36   –3.379 –2.732
Övriga finansiella poster   –184 –604     0 0   –184 –604
Betalda inkomstskatter   –4.129 –2.255   –384 –336   0 1   –4.513 –2.590
Kassaflöde från den löpande verksamheten   26.834 28.823   –10.087 3.762   2.923 72   19.670 32.657
                         
Investeringsverksamheten                        
Investeringar i materiella anläggningstillgångar   –8.267 –6.729   –50 –97   27 67   –8.290 –6.759
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar   –4.293 –3.557   –20 –18   0 0   –4.313 –3.575
Investeringar i leasingtillgångar   –1.422 –295   –6.044 –4.554   53 38   –7.413 –4.811
Försäljning av anläggningar och leasingtillgångar   1.233 776   2.099 2.293   0 –2   3.332 3.067
Operativt kassaflöde   14.085 19.018   –14.102 1.386   3.003 175   2.986 20.579
                         
Förvärv och avyttringar av aktier och andelar, netto Not 5, 29                   –119 –106
Förvärv och avyttringar av dotterföretag och andra affärsenheter, netto Not 3, 29                   –1.590 617
Räntebärande fordringar inklusive kortfristiga placeringar, netto                     2.665 6.813
Kassaflöde efter nettoinvesteringar                     3.942 27.903
                         
Finansieringsverksamheten                        
Nettoförändring av lån Not 29                   8.734 –25.711
Utdelning till AB Volvos aktieägare                     –5.069
Utdelning till minoritetsägare                     –2 –75
Övrigt                     –30 –25
Förändring av likvida medel exkl. omräkningsdifferenser                     7.575 2.092
                         
Omräkningsdifferenser på likvida medel                     –162 –360
Förändring av likvida medel                     7.413 1.732
                         
Likvida medel vid årets början Not 18                   22.966 21.234
Likvida medel vid årets slut Not 18                   30.379 22.966