Kassaflödesanalys

Starkt operativt kassaflöde

Under 2011 var det operativa kassaflödet i industriverksamheten 14,1 miljarder kronor (19,0).

Kassaflödet i industriverksamheten påverkades positivt av rörelseresultatet och negativt av det ökade rörelsekapitalet. Kundfordringarna och lagret ökade med respektive 3,1 och 7,1 miljarder kronor, delvis motverkade av en ökning av leverantörsskulderna med 9,9 miljarder kronor.

Finansiella poster och betalda inkomstskatter påverkade kassaflödet i industriverksamheten negativt med 6,9 miljarder kronor huvudsakligen som en följd av betalda räntor och skatteinbetalningar.

Det operativa kassaflödet i kundfinansieringsverksamheten var negativt med 14,1 miljarder kronor (positivt 1,4) framförallt beroende på ökade kundfinansfordringar.