Årsstämma den 4 april 2012

Årsstämma hålls i Göteborg i Lisebergshallen, med ingång från Örgrytevägen, onsdagen den 4 april 2012, kl. 15.00. Inpassering till årsstämman sker från kl 13.30.

Anmälan 
Den som önskar delta skall dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 29 mars 2012, dels anmäla sig till AB Volvo senast den 29 mars 2012, helst före kl. 12.00:
• per telefon från och med den 29 februari 2012, 020-39 14 50 eller 
08-402 90 76
• per post till AB Volvo (publ), "Årsstämman", Box 7841, 103 98 Stockholm
• på AB Volvos hemsida www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.com

Vid anmälan bör aktieägare uppge:
• namn
• personnummer (organisationssnummer)
• adress och telefonnummer
• namn och personnummer avseende eventuellt ombud
• namn på eventuellt medföljande biträde/biträden.

Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier bör, i god tid före den 29 mars 2012, begära ägarregistrering, som kan vara tillfällig av den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna.