Produktion

Miljöarbetet är och har under lång tid varit en av hörnstenarna i koncernens arbete. Den gemensamma miljöpolicyn är ett av de viktigaste dokumenten för styrning. Policyn är grunden för koncernens miljöledningssystem, strategier och mål, revisioner och åtgärder.

Redan 1995 certifierades det första miljöledningssystemet. Vid slutet av 2011 arbetade 99% av de anställda vid produktionsenheterna i enlighet med certifierade miljöledningssystem, i huvudsak ISO 14001:2008. På varje produktionsenhet finns det en miljösamordnare.

Koncernens miljömål används för att styra, utveckla och följa upp miljöarbetet. Strategier för att nå målen finns i affärsplanen. Sedan 2004 har Volvokoncernen haft extra fokus på energibesparing i den egna produktionsprocessen. Energianvändningen har sedan dess minskat med 46% per producerad enhet.

Energibesparingsmålet för 2010–2012 är uppdelat i två delar:
• Fortsätta arbetet med att utreda möjligheterna att göra anläggningarna koldioxidneutrala.
• Tomgångsförluster, d.v.s. energianvändning under icke produktionstid, skall minskas med 50% och ytterligare 15% energibesparing per producerad enhet 2012 jämfört med 2008.

Att fokusera på energibesparingsåtgärder är bra både för miljön och för koncernens finansiella resultat. För ett par år sedan när Volvokoncernen lanserade världens första koldioxidneutrala fabrik var huvudskälet att minska miljöbelastningen, men det stod ganska snart klart att det också var en bra ekonomisk investering som långsiktigt kommer att generera betydande kostnadsbesparingar.

Samtliga produktionsanläggningar måste uppfylla gemensamma minimikrav avseende kemikalier, energiförbrukning, emissioner till luft och vatten, avfallshantering, miljöorganisation och förbättringsarbete. Sedan 1989 utförs miljörevisioner för att säkerställa att miljöpolicyn följs och vid förvärv görs en genomgång av bolag och fastigheter som beaktar miljöfaktorer och risker.

År 2011 fanns det 17 tillståndspliktiga anläggningar i Sverige. Alla har nödvändiga miljötillstånd och inga behöver förnyas 2012. Årligen inventeras förekomsten av förorenad mark på koncernens fastigheter. Under 2011 pågick inga efterbehandlingar av förorenad mark på Volvokoncernens fastigheter i Sverige. Under 2011 har inga spill rapporterats, inga större miljöincidenter har inträffat och inga miljötvister pågår.