2011 2010
Antal anställda vid årets slut 98.162 90.409
Andel kvinnor, % 17 16
Andel kvinnliga styrelseledamöter, % 13 12
Andel kvinnliga verkställande direktörer och andra högre chefer, % 17 15