Miljöanpassade produkter

Klimatförändringen är en av mänsklighetens största utmaningar. Forskning visar att transporter svarar för uppskattningsvis 13% av de totala växthusgasutsläppen som är orsakade av mänsklig aktivitet. Som en av världens största tillverkare av kommersiella fordon har Volvokoncernen ett ansvar att arbeta med att minska utsläppen av koldioxid från användningen av koncernens produkter.

Volvokoncernens vision är att bli världsledande inom hållbara transportlösningar. Koncernens framgång är beroende av att fortsatt vara innovativ och utveckla teknologier som koncernen kan omsätta till ekonomiskt lönsamma produkter och tjänster. Volvokoncernens produkter och tjänster är en viktig del av transportsystemet. Samtidigt sätter transportsystemet ramarna för produkterna. Koncernen måste därför samarbeta med andra aktörer för att tillsammans utveckla framtidens hållbara transportlösningar.

Tre fokusområden
Volvokoncernens produktutveckling påverkas bland annat av kostnaden och tillgången på bränsle samt lagstiftningen på miljöområdet. Koncernens forsknings- och utvecklingsarbete fokuserar därför på:

  • Energieffektiva drivlinor
  • Hybriddrivlinor
  • Fordon som kan drivas med förnyelsebara bränslen.

Volvokoncernen deltar också i offentliga och privata samarbeten för att utveckla hållbara och effektiva transportsystem såsom stombusslinjer (BRT) och Intelligenta transportsystem (ITS).

Energieffektiva drivlinor 
Cirka 90% av miljöpåverkan uppkommer vid användningen av koncernens produkter. Volvokoncernen fokuserar därför produktutvecklingen på att minska miljöpåverkan i användarfasen.

Volvokoncernen uppskattar att den kan åstadkomma en bränslebesparing för en lastbil på cirka 15% år 2020 jämfört med bränsleförbrukningen 2005. Nya tekniska lösningar kan leda till ännu större besparingar. Exempelvis kan man genom att använda en hybriddrivlina minska bränsleförbrukningen med upp till 37% inom vissa användningsområden för bussar. Volvokoncernen arbetar med produktutveckling som syftar till att uppfylla den kommande Euro VI-lagstiftningen för utsläpp från tunga fordon, som träder i kraft i EU 2014. Utsläppen av kväveoxid och partiklar kommer då att vara 97% lägre jämfört med utsläppen från en lastbil från tidigt 1990-tal. Fordon som klarar Euro VI kommer därmed släppa ut mycket låga halter av partiklar och kväveoxider.

Hybridteknik
Hybridteknik är en av de mest lovande och konkurrenskraftiga nya teknikerna för kommersiella fordon. Tack vare potentialen för minskad bränsleförbrukning innebär hybridtekniken lägre driftkostnader för kunderna, samtidigt som man radikalt minskar fordonens miljöpåverkan.

Det är i stadstrafik som hybridteknik kommer bäst till sin rätt. De fordon som lämpar sig bäst för hybriddrift är stadsbussar, sopbilar och distributionslastbilar, det vill säga fordon som gör många stopp och starter under en körcykel.

Volvokoncernens I-SAM-koncept består av en elmotor och en dieselmotor som arbetar parallellt och omväxlande kopplas in när de är det mest energieffektiva valet. Serieproduktionen av Volvos hybridbuss för stadstrafik och Volvos dubbeldäckare med hybriddrift startade under 2010. Bränslebesparingar på upp till 37% gör detta till ett kommersiellt lönsamt alternativ.

Under 2011 började Volvo Lastvagnar försäljningen av hybridlastbilar under namnet Volvo FE Hybrid till kunder på utvalda marknader i Europa. Tester visar på minskad bränsleförbrukning med upp till 20% för denna distributionslastbil med hybriddrift.

Förnyelsebara och alternativa bränslen
Koldioxidneutrala transporter innebär att fordonen drivs av bränsle baserat på förnyelsebart råmaterial som exempelvis biomassa. Såväl ur ett ekonomiskt som miljömässigt perspektiv är det fördelaktigt att minska beroendet av fossila bränslen som olja, kol och naturgas genom att öka användningen av förnyelsebara bränslen. Volvokoncernens forskning kring förnyelsebara bränslen är inriktad på metandiesel och DME (dimetyleter).

Gemensamt DME-projekt
DME är ett konkurrenskraftigt alternativ till fossila bränslen. Det är energieffektivt och har låg miljöpåverkan. Genom att ersätta diesel med Bio-DME bedöms koldioxidutsläppen kunna minskas med 95%.

BioDME-projektet är ett samarbetsprojekt mellan bland andra EU och svenska Energimyndigheten. Det syftar till att involvera hela produktionskedjan – från produktionen av DME från biomassa till distribution och till att den används som fordonsbränsle.

Volvokoncernen är projektkoordinator och utvecklar demonstrationsfordon för fältprov mellan 2010 and 2012. Två av fordonen överlämnades till kunder för fältstudier i början av 2011.

Kombinera metan och diesel
Fördelarna med metandieseltekniken är att metanbränsle redan finns tillgängligt som fordonsbränsle.

Under 2011 lanserade Volvo Lastvagnar den nya lastbilen Volvo FM MetanDiesel. Den kan drivas med upp till 75% gas och kan därmed minska koldioxidutsläppen från tunga fordon och fjärrtransporter. Volvo Lastvagnar är den första tillverkaren i Europa som säljer gasdrivna lastbilar för fjärrtransporter.