En högpresterande organisation

Ökad global närvaro, nya produkter, ny teknologi, demografiska förändringar och svängningar i världsekonomin leder till utmaningar inom kompetens- och resursförsörjning. 

Att attrahera och behålla kompetens
Volvokoncernens ambition är att erbjuda intressanta utvecklingsmöjligheter och en unik företagskultur för att attrahera och behålla de allra bästa oavsett var koncernen bedriver verksamhet. Utan engagerade anställda som är villiga att ta aktiv del i koncernens utveckling och framtid kommer koncernen inte att lyckas att genomföra sin strategi. Därför är det viktigt att Volvokoncernen attraherar rätt personer – i första hand experter och ingenjörer med rätt kompetens – för att kunna fortsätta utveckla miljöanpassade produkter. Koncernen kartlägger regelbundet det strategiska kompetensbehovet och sammanställer årligen resultaten för att identifiera de viktigaste behoven inför framtiden.

Academic Partner Program
I Europa minskar antalet studenter som tar en examen inom matematik, naturvetenskap och teknik. Denna trend kan komma att påverka Europas konkurrenskraft framöver. Volvokoncernen deltar i en mängd gemensamma projekt med forskningsgrupper och akademiska institutioner för att säkra sitt kompetensbehov. Ett exempel på det är APP – Academic Partner Program.

Kompetensutveckling
En väsentlig del för att förbli ett konkurrenskraftigt, hållbart och lönsamt företag är att investera i de anställda.

Volvokoncernen erbjuder utbildningsprogram för anställda på samtliga nivåer. Här finns allt från traditionell utbildning och webbaserade kurser till mentorer och individuell coachning. Individuell kompetensutveckling baseras på en personlig affärsplan. Det är ett stöd för att omvandla företagets strategiska mål till personliga mål och ett sätt att bidra till att uppnå dessa mål. Syftet är att varje anställd tydligt förstår sin roll i teamet och vad som kan förväntas av denne.

Utveckla medarbetarna
Cheferna är ansvariga för att bedöma och utveckla lovande medarbetare inom organisationen. Koncernens koncept för karriärplanering för ledare – Leadership Pipeline – är en strukturerad metod för att utveckla och förbereda både dagens och morgondagens ledare för kommande uppdrag.

Leadership Pipeline-metoden är utformad i samarbete med forskningsinstitut och bygger på global forskning. Den är också utformad för att stödja Volvokoncernens affärskultur och värderingar samt koncernens strategiska mål.

Mångfald förstärker innovationsförmågan
För att skapa den dynamik som krävs för att lyckas globalt måste Volvokoncernen rekrytera och behålla ett brett spektrum av anställda med olika bakgrund, erfarenhet och perspektiv. Inom Volvokoncernen ses mångfald som en katalysator för innovation och en källa till konkurrenskraft och lönsamhet. Koncernen blir mer lyhörd för kundernas behov när kunskapsbasen, kompetensen och förståelsen utvecklas, och stärker på så sätt koncernens marknadsposition.

Mångfald och ett inkluderande ledarskap har länge varit prioriterade områden för Volvokoncernen.

Medarbetarengagemang
Under 2011 inkluderades ett index för medarbetarengagemang (Employee Engagement Index) i medarbetarundersökningen Volvo Group Attitude Survey (VGAS). Detta innebär en tydligare koppling till företagets mål, företagskulturen och affärsframgångar.

Resultaten från VGAS jämförs med svaren i en internationell databas bestående av data som samlats in från mer än 14 miljoner anställda från över 80 länder. I VGAS-undersökningen 2011 uppnådde Volvokoncernen ett Employee Engagement Index på 76%. Detta ska jämföras med det globala snittet på 68%. Enkäten visar också att Volvokoncernens styrkor bland annat är de anställdas stolthet över att tillverka produkter av hög kvalitet och att de tydligt förstår sin roll och verksamhetens mål.